U bent hier

Veelgestelde vragen

Kan een complex deels in een krimpgemeente liggen?

Scheiding van het complex in twee delen is het meest logische; de locatie van een verhuureenheid is namelijk meebepalend voor de vraag of verhuureenheden tot één complex kunnen behoren.

Voor het complex(gedeelte) in krimpgebied moet mogelijk de full versie worden toegepast; zie het schema op pagina 60 van het handboek.

Voor het complex(gedeelte) buiten de krimpgemeente bestaat de keuze om deze via de basis- of via de full versie te waarderen. 

Kan de minister (voor enkele jaren) ontheffing verlenen om te voldoen aan de passendheidsnorm om een meer gemengde wijk te realiseren?

Nee. In dergelijke gevallen zou het beoogde doel ook gehaald kunnen worden door de huurniveaus aan te passen aan de gewenste bewonerssamenstelling.

Kan corporatie A na 1 juli 2015 het beheer van DAEB-woningen/vastgoed gaan doen voor corporatie B die primair actief is in een andere gemeente?

Corporatie A kan het beheer van DAEB-woningen van corporatie B uitvoeren. Dat moet vormgegeven worden via een samenwerkingsvennootschap. Hebben beide corporaties niet hetzelfde kerngebied, dan is toestemming van de minister vereist voor het oprichten van deze samenwerkingsvennootschap.

Kan corporatie A na 1 juli 2015 het beheer van DAEB-woningen/vastgoed blijven doen voor corporatie B die primair actief is in een andere gemeente?

Ja. Een bestaande activiteit mag na 1 juli 2015 worden voortgezet. Op grond van het overgangsrecht behoeven lopende contracten niet te worden opengebroken (artikel II, Woningwet). Bestaande contracten blijven dus van kracht tot het moment van herziening van het contract.

Is/zijn de eigen kantoorruimte(n) van de corporatie DAEB of niet-DAEB?

De eigen kantoorruimte wordt, omdat deze niet op de markt wordt aangeboden, maar voor eigen gebruik is, aangemerkt als DAEB. De eigen kantoorruimte wordt gezien als MOG. Dit wordt bij de volgende wijziging van het BTIV verder verduidelijkt.

Is regiovorming een plicht vanuit de wet, en welke minimumeisen gelden?

Regionalisering is geen wettelijke plicht. Vanaf 1 januari 2016 kunnen op verzoek van gemeenten regio’s worden gevormd. Deze regio’s moeten bestaan uit minimaal twee aan elkaar grenzende gemeenten in een aaneengesloten gebied, die samen minimaal 100.000 huishoudens tellen (geen bovengrens), en moeten samenhangen vanuit het oogpunt van de woningmarkt. De gemeenten geven de onderbouwing voor deze punten. Eén jaar na inwerkingtreding van de wet (dus per 1 juli 2016) kan de minister regio’s zelf vaststellen, of gemeenten aan reeds bestaande regio’s toevoegen. Het is de wens van de Tweede Kamer dat de minister van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Is het toegestaan voor een corporatie om het beheer van (tijdelijke) woningen van gemeente voor opvang statushouders uit te voeren voor een gemeente?

Specifiek voor de opvang van statushouders wordt gewerkt aan een uitbreiding van het werkdomein.

In een beleidsregel is reeds opgenomen dat corporaties onder voorwaarden diensten mogen leveren aan bewoners van gebouwen die beschikbaar zijn gesteld voor het huisvesten van vergunninghouders. Onder deze diensten vallen het bijhouden van de administratie, het schoonmaken van collectieve ruimten en huismeesterwerkzaamheden. Het gaat nadrukkelijk niet om het verbouwen en verhuren van de gebouwen of het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. In de gebouwen moet in de eerste instantie minimaal 50% van de woningen worden verhuurd aan vergunninghouders.

Er is een wetsvoorstel in voorbereiding die het daarnaast mogelijk maakt dat corporaties vanuit de DAEB-tak bezit van derde partijen onderhouden, verhuren en in beperkte mate verbouwen. Voorwaarden zijn dat er een markttoets heeft plaatsgevonden, de investering per verhuureenheid lager is dan €10.000 en dat in de eerste instantie minimaal 50% van de woningen worden verhuurd aan vergunninghouders.

Is het mogelijk om een zuivere DAEB-corporatie te worden?

Ja. In dat geval moet alles verkocht worden wat niet-DAEB is, of dienen alle huurders met een geliberaliseerd huurcontract een huur onder de liberalisatiegrens te krijgen. Dit is aan te geven in het scheidingsvoorstel. De corporatie moet zich bij nieuwe activiteiten beperken tot DAEB-werkzaamheden.

Is er toezicht op het maken van en het naleven van prestatieafspraken?

Partijen moeten elkaar aan de afspraken houden. Ze kunnen conflicten voorleggen aan de minister wanneer het om de totstandkoming van afspraken gaat, of aan de civiele rechter waar het gaat om de nakoming van afspraken.

Is een gymzaal die behoort bij een basisschool ook DAEB?

Ja, een gymzaal als onderdeel van een basisschool is ook een DAEB-activiteit. De voorwaarde daarbij is dat investeringen in basisscholen als “renderende plannen” kunnen worden beschouwd.

Pagina's