U bent hier

Veelgestelde vragen

Mag een corporatie nog woningaanpassingen aanbieden aan bewoners na 1 juli 2015? Is het hierbij relevant of de bewoners al dan niet zelf betalen voor de woningaanpassing?

Woningaanpassingen aanbieden aan bewoners is ook na 1 juli 2015 toegestaan. Dit is een dienst die rechtstreeks verband houdt met de bewoning en valt binnen het werkdomein. Het is niet relevant of de bewoners zelf betalen voor de woningaanpassing.

Kunnen prestatieafspraken ook afspraken bevatten over de achtervangpositie die de gemeente in zal nemen?

Ja, dat kan. Zie voor meer informatie: https://www.wsw.nl/gemeenten/achtervang/

Kunnen prestatieafspraken een voorbehoud voor financiering/borging bevatten?

Ja, prestatieafspraken kunnen een voorbehoud over financiering/borging bevatten.

Kunnen huurtoeslaggerechtigden op termijn nog in nieuwbouwwoningen terecht?

Ja, mits die een huurprijs hebben beneden de (hoogste) aftoppingsgrens. Ook kan de corporatie gebruik maken van de 5% vrije ruimte. Veelal zal deze nieuwbouw een (grotere) onrendabele investering vergen. Die kan van belang zijn om een gedifferentieerde bevolkingsopbouw in nieuwe wijken te realiseren. Door soberder, efficiënter en/of kleiner te bouwen en scherp te zijn op de bedrijfslasten kan het investeringsbedrag gedrukt worden. Ook de gemeente zou een rol kunnen spelen bij de bepaling van de grondprijs, mits de grens van de overcompensatie niet wordt overschreden. 

Kunnen er ook regionale prestatieafspraken gemaakt worden?

Ja, dat is mogelijk. De afspraken worden dan door meerdere gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties ondertekend.

Kunnen corporaties worden verplicht zich op te splitsen of om hun woningen te verkopen?

De Woningwet geeft de minister geen bevoegdheid om in het kader van de vaststelling van de woningmarktregio’s woningcorporaties te verplichten zich op te splitsen of om woningen te verkopen. Het is aan de woningcorporaties zelf om te bepalen of splitsing of verkoop van woningen, bijvoorbeeld aan een andere corporatie, in de rede ligt. In ieder geval kunnen woningcorporaties hun woningen buiten hun primaire werkgebied blijven exploiteren en ook prestatieafspraken blijven maken met de betreffende gemeenten buiten hun woningmarktregio. Uitbreiding van hun bezit daar is evenwel niet meer mogelijk. 

Kunnen categorale corporaties nieuwbouw realiseren buiten de kernregio?

Ja. Hoewel categorale instellingen net als alle corporaties een kernregio krijgen, volgt uit artikel 41c van de wet een uitzondering op het verbod op nieuwbouw of aankoop van vastgoed buiten dat gebied. Categorale instellingen zijn gedefinieerd als corporaties die zich in het bijzonder richten op de in het BTIV (artikel 36) genoemde doelgroepen:

  • promovendi en studenten van hoger onderwijsinstellingen, studenten van instellingen voor educatie en beroepsonderwijs
  • ouderen, gehandicapten of personen die zorg behoeven, en
  • huishoudens voor welke de huisvesting dringend noodzakelijk is uit het oogpunt van gezondheid, veiligheid, sociale factoren, overmacht of calamiteiten.

Wanneer de categorale instellingen overgaan tot nieuwbouw buiten het kerngebied wordt verwacht dat die activiteiten uitsluitend gericht zijn op de bovengenoemde categorieën van personen. Richt een categorale instelling zich op reguliere huisvesting, dan zou dat ertoe kunnen leiden dat zij niet langer als categoraal gezien kan worden. 

Kunnen bewonersorganisaties advies uitbrengen aan de RvT bij (her)benoeming van de bestuurder?

(Her)benoeming van de bestuurder vindt plaats door de RvT. Daarbij kan de RvT de bewonersorganisaties om advies vragen over de benoeming van een bestuurder, maar een wettelijke verplichting daartoe is niet in de Woningwet opgenomen. Op grond van artikel 25 van de wet op het Overleg huurders verhuurder heeft een huurdersvertegenwoordiging wel een adviesrecht bij benoeming van een bestuurder.

Komt er een format voor prestatieafspraken?

Nee. Aedes, VNG, BZK en Woonbond hebben in juli wel de Handreiking prestatieafspraken gepubliceerd. Deze handreiking helpt huurders, verhuurders en gemeenten bij het inrichten van (het proces om te komen tot) prestatieafspraken nieuwe stijl.

Daarnaast zal BZK begin 2016 een database ter beschikking stellen op basis van reeds afgesloten prestatieafspraken, waar gemeenten, corporaties en huurders via verschillende ingangen (gemeente, corporatie, thema, kwaliteit) inzicht kunnen krijgen in prestatieafspraken en deze naar de eigen situatie kunnen vertalen.

Tevens zal BZK vanaf januari op de site www.woningwet2015.nl bronnen plaatsen dan wel ernaar verwijzen, die kunnen ondersteunen bij het maken van prestatieafspraken.

Kan een huurder die er op staat een 'te dure' woning te huren door de corporatie geweigerd worden op grond van het willen voldoen aan de passendheidsnorm?

Ja, de corporatie mag dat weigeren.

Pagina's