Veelgestelde vragen - Verantwoording

Waar zijn de informatiebevoegdheid en meldingsmogelijkheid bij de toezichthouder(s) voor huurdersorganisaties geregeld in de wet en het besluit?

De informatiepositie van de huurdersorganisaties en de meldingsmogelijkheid – evenals die van de gemeente – is geregeld in artikel 44b, eerste en tweede lid, van de wet. Voor de toepassing hiervan is noch voor huurdersorganisaties noch voor gemeente een in het besluit uitgewerkt voorschrift noodzakelijk.

 

Een huurdersorganisatie kan op grond van artikel 44 van de Woningwet en artikel 40 BTIV een geschil bij de totstandkoming van prestatieafspraken aanhangig maken bij de minister. 

Waar kan ik terecht met vragen over de dPi of dVi?

U kunt met vragen over de dPi en dVi terecht op de website www.corpodata.nl. Op deze site staan de gegevensmodellen, uitgebreide toelichtingen daarbij en contactgegevens van de CorpoData helpdesk opgenomen.  

Ten aanzien van het aangaan van een verbinding is onduidelijk op welk moment het ‘aangaan’ plaatsvindt. Is dit bijvoorbeeld op het moment van inschrijving in de Kamer van Koophandel, of het moment van het aangaan van een overeenkomst tot samenwerking?

Het aangaan van een verbinding vindt plaats op het moment dat een notaris dit bij akte vastlegt. 

Op grond van de Woningwet is het toegestaan in bepaalde gevallen een verbinding aan te gaan. Dit kan zijn via een deelneming of dochtermaatschappij of via het aangaan van een ‘duurzame band’. Wat wordt er verstaan onder een duurzame band?

Er is sprake van een duurzame band, wanneer er aan een of meerdere van volgende criteria wordt voldaan:

  • de toegelaten instelling heeft stemrechten in de algemene vergadering;
  • er is sprake van een bestuurlijke band of financiële band, met dien verstande dat het uitsluitend verstrekken van financiering niet voldoende is om van een duurzame band te kunnen spreken;
  • de duurzame band kan uit de statuten van de verbinding (bijvoorbeeld een dochterstichting) worden afgeleid;
  • er is sprake van een duurzame band als bedoeld in artikel 2:24c lid 1 BW. Uit de memorie van toelichting op dat artikel kan worden afgeleid dat er een oogmerk moet bestaan om duurzaam verbonden te zijn. Hiermee wordt e.e.a. afgebakend ten opzichte van de “eenvoudige belegging”;
  • er is sprake van exclusieve invloed op de benoeming van het bestuur van de verbinding;
  • er is sprake van bezit van 100% van de aandelen.

Onder duurzame band wordt niet verstaan uitsluitend het hebben van een langdurige contractuele relatie, zoals bijvoorbeeld met een onderhouds- of schoonmaakbedrijf.

Op basis van het overgangsrecht mag ik voor het jaarverslag over 2015 nog de oude classificatie van DAEB en niet-DAEB gebruiken. Is het echter toegestaan om de nieuwe classificatie zoals deze volgt uit de Woningwet 2015 te hanteren?

Dit is toegestaan. Het overgangsrecht biedt de ruimte aan instellingen om de implementatie van o.a. deze wijziging voor het eerst ten behoeve van verslagjaar 2016 door te voeren. Het is juridisch echter mogelijk om ook over verslagjaar 2015 de nieuwe classificatie van DAEB en niet-DAEB te hanteren. Het wordt aangeraden dit wel in afstemming met uw controlerend accountant vorm te geven.

De Autoriteit Woningcorporaties kan ontheffing geven voor het verstrekken van een garantstelling aan een verbinding. Wat wordt er onder een dergelijke garantstelling verstaan?

Onder garantstelling wordt hier verstaan elke verklaring dat de toegelaten instelling aansprakelijk is voor schulden van de verbonden onderneming, anders dan vermindering van de waarde van het gestorte aandelenkapitaal of de afgegeven lening.

De Autoriteit Woningcorporaties kan ontheffing geven voor het verschaffen van aanvullend vermogen aan verbindingen. Wat wordt in dit verband verstaan onder ‘verschaffen van vermogen’?

Onder verschaffen van vermogen wordt in dit verband verstaan het verschaffen van vermogen door middel van het storten van aandelenkapitaal dan wel door het verstrekken van een financiering. Anderszins vermogen verschaffen, zoals via verkapt vermogen, schenkingen, e.d. is per definitie niet toegestaan.