Veelgestelde vragen - Passend toewijzen

Wordt de passendheidsnorm gemeten op corporatieniveau of op gemeentelijk niveau?

Op corporatieniveau.

Wat gebeurt er als de passendheidsnorm niet wordt gehaald?

Indien een corporatie in enig jaar de norm onderschrijdt, kan een sanctie worden opgelegd door de Autoriteit woningcorporaties, bijvoorbeeld een bestuurlijke boete of één van de andere sanctiemogelijkheden die de wet kent. De hoogte van de sanctie kan worden afgestemd op de mate van onderschrijding van de norm en op de vraag of in de voorgaande jaren ook al van een onderschrijding sprake was. Dit wordt uitgewerkt in het toezichtskader van de ILT/Aw.

Mogen huurders met huurtoeslag voor het overgrote deel (95%) vanaf 2018 niet meer kiezen voor een woning boven de aftoppingsgrens? Hoe verhoudt zich dat tot de vrije keuze van een huurder en het verbod om minimum inkomenseisen te stellen?

De passendheidsnorm van 95% is vanaf 1 januari 2016 van kracht. Toepassen van de passendheidsnorm (95%-norm) betekent inderdaad dat deze huurders niet de vrijheid hebben om te kiezen voor een woning met een huurprijs boven de aftoppingsgrens, behoudens die gevallen waarin de corporatie gebruik zou willen maken van de 5%-marge. Met de maatregel wordt beoogd de huurder te beschermen tegen – in relatie tot zijn inkomen – te hoge huurprijzen. Ook nu al kunnen huurders die huurtoeslag ontvangen geen woning accepteren met een huurprijs boven de maximale huurgrens van de huurtoeslag. In de regeling van passend toewijzen, in het bijzonder bij de normstelling, is geen sprake van minimum inkomenseisen. Er wordt slechts getoetst aan de inkomensgrens in het kader van de Wet op de huurtoeslag (zie ook vraag 8.30).

Moet een wooncoöperatie ook passend toewijzen?

Bij een wooncoöperatie waarbij het eigendom van de woning bij de voormalige huurder, nu individuele eigenaar ligt, is geen sprake van toewijzen dus ook niet van passend toewijzen. Indien het een wooncoöperatie is waarbij het eigendom van de woning bij een corporatie berust en de bewoners huurder zijn, is de passendheidsnorm wel van toepassing.

Mag een gemeente in prestatieafspraken de 5% (boven op het minimum van 95%) vastleggen als vrije flexibele ruimte voor toewijzing?

De corporatie moet minimaal 95% passend toewijzen. Intentie van de wetgever is dat alle woningen passend toegewezen worden. In de praktijk zal dat niet voor de volle 100% lukken; met het oog daarop is er 5% marge. 

Kunnen huurtoeslaggerechtigden op termijn nog in nieuwbouwwoningen terecht?

Ja, mits die een huurprijs hebben beneden de (hoogste) aftoppingsgrens. Ook kan de corporatie gebruik maken van de 5% vrije ruimte. Veelal zal deze nieuwbouw een (grotere) onrendabele investering vergen. Die kan van belang zijn om een gedifferentieerde bevolkingsopbouw in nieuwe wijken te realiseren. Door soberder, efficiënter en/of kleiner te bouwen en scherp te zijn op de bedrijfslasten kan het investeringsbedrag gedrukt worden. Ook de gemeente zou een rol kunnen spelen bij de bepaling van de grondprijs, mits de grens van de overcompensatie niet wordt overschreden. 

Kan een huurder die er op staat een 'te dure' woning te huren door de corporatie geweigerd worden op grond van het willen voldoen aan de passendheidsnorm?

Ja, de corporatie mag dat weigeren.

Kan de minister (voor enkele jaren) ontheffing verlenen om te voldoen aan de passendheidsnorm om een meer gemengde wijk te realiseren?

Nee. In dergelijke gevallen zou het beoogde doel ook gehaald kunnen worden door de huurniveaus aan te passen aan de gewenste bewonerssamenstelling.

Hoe wordt de controle op de passendheidsnorm in de accountantsverklaring geregeld?

De passendheidsnorm geldt vanaf 1 januari 2016. In het accountantsprotocol over 2016 zal hieraan dan ook aandacht worden besteed. Naar verwachting zal dit protocol eind 2016 gereed zijn. 

Hoe dient de inkomenstoets in het kader van passend toewijzen worden gehanteerd bij studenten die aan buitenlandse universiteit of hogeschool studeren, maar in Nederland stage lopen? En hoe zit het met Nederlandse MBO-studenten?

Studenten zijn vrijgesteld van de inkomenstoets bij passend toewijzen indien ze voltijds studeren en zijn ingeschreven bij een Nederlandse instelling voor hoger of beroepsonderwijs. De vrijstelling geldt dus niet voor buitenlandse studenten die in Nederland stage lopen. Voor MBO-studenten die voltijds studeren geldt hetzelfde als voor studenten die studeren aan een universiteit of hogeschool. Bij buitenlandse stagiair(e)s wordt gerekend met het inkomen (of in dit geval de stagevergoeding). Dat betekent dat het schema van inkomenstoetsing voor deze gevallen gebruikt dient te worden.

Pagina's