Veelgestelde vragen - Markttoets

Wat is de exacte inhoud van de markttoets? Kunnen marktpartijen voldoende bezwaar maken als de markttoets niet goed is uitgevoerd volgens hen?

Bij de markttoets wordt beoordeeld of er marktpartijen zijn die de betreffende niet-DAEB-investeringen willen verrichten. Hierover is meer te lezen in de factsheet markttoets.  Nadat in eerste instantie geïnteresseerde marktpartijen op de hoogte zijn gebracht van het feit dat de gemeente de corporatie het niet-DAEB voornemen wil laten uitvoeren, kunnen zij binnen vier weken bezwaar maken bij de Aw. 

Nieuwe ontwikkelingen zijn toegestaan indien er op 1 juli 2015 al een aanvang is gemaakt met werkzaamheden (DAEB en niet-DAEB). Is hierbij nog van invloed of er een marktpartij is die ‘de ontwikkeling’ wil kopen en dus de gemaakte kosten overneemt?

Nee, wanneer het overgangsrecht van toepassing is, is dat niet van invloed. Dan hoeft er immers op basis van Artikel II, tiende lid van de Woningwet, geen markttoets plaats te vinden.

In het overgangsrecht is opgenomen dat alle activiteiten waarmee voor inwerkingtreding van de wet een aanvang is gemaakt of aanvang beoogd werd doorgang mogen vinden. Dat kan aangetoond worden met schriftelijke stukken die uitsluitend op die werkzaamheden betrekking hebben. In de Ministeriële Regeling (RTIV 2015, artikel 5) zijn de stukken aangewezen uit welke blijkt dat de toegelaten instelling beoogt een aanvang met bepaalde werkzaamheden te maken. Per 1 juli 2015 diende één van de volgende stukken aanwezig te zijn:

a. een aanvraag voor een omgevingsvergunning met betrekking tot de werkzaamheden, die is ingediend voor 1 juli 2015

b. een verleende zodanige omgevingsvergunning, voor zover een aanvang van de werkzaamheden wordt gemaakt binnen een termijn als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, of

c. een schriftelijke overeenkomst waaruit blijkt dat een aanvang met de werkzaamheden wordt gemaakt binnen twee jaar na het betrokken tijdstip, bedoeld in onderdeel a, onder 1°, 2° of 3°.