Veelgestelde vragen - Geschilbeslechting

Wat als één van de drie partijen niet tevreden is over de prestatieafspraken?

Geschillen die de totstandkoming van prestatieafspraken in de weg staan, kunnen vanaf 1 juli 2016 voorgelegd worden aan de minister. De minister laat een tripartiet samengestelde adviescommissie advies uitbrengen over het geschil en doet daarna een bindende uitspraak. Als uitvoering achterwege blijft, ligt in eerste instantie een gang naar de rechter vrij.

Wanneer start de geschillenbeslechting inzake prestatieafspraken?

In 2015 is het nog niet mogelijk geschillen voor te leggen aan de minister. De artikelen 44 lid 4, 5 en 6 van de wet (over geschillenbeslechting) zullen pas per 1 januari 2016 in werking treden. Vanaf 1 juli 2016 kunnen geschillen over het niet komen tot prestatieafspraken aan de minister worden voorgelegd. De minister laat een tripartiete adviescommissie advies uitbrengen over het geschil en doet daarna een bindende uitspraak.

Hoe beoordeelt de minister of een Woonvisie van een gemeente redelijk is?

De minister beoordeelt dat niet vooraf, maar alleen indien sprake is van een conflict. Indien binnen zes maanden geen prestatieafspraken tot stand zijn gekomen, kan één van de belanghebbende partijen, gemeente, huurdersorganisatie en/of corporatie, een geschil aan de minister voorleggen. De minister zal in zijn oordeel de Woonvisie betrekken, evenals de financiële mogelijkheden en het wettelijk kader.