Veelgestelde vragen - Diensten en duurzaamheid

Wat zijn de regels voor onderlinge dienstverlening door corporaties? Bijvoorbeeld bij ICT-diensten?

Corporaties mogen elkaar onderling diensten leveren via een samenwerkingsverband (CV of VOF).

Voor het oprichten van een samenwerkingsverband middels CV en VOF is geen toestemming vereist van de minister. Omdat de CV en VOF geen rechtspersoonlijkheid hebben, is het mogelijk om compensatie (staatssteun) te verstrekken. De verstrekte steun wordt dan immers aan de deelnemende corporaties toegerekend.

Beoogd is om bij eerste wijziging van de Woningwet toe te staan dat corporaties elkaar diensten in het kader van de bedrijfsvoering mogen leveren zonder samenwerkingsverband.

Corporaties mogen geen diensten leveren aan derden (niet-corporaties). Andere partijen kunnen dus niet participeren in een samenwerking.

Mogen corporaties nog sponsoren?

Nee. Sponsorcontracten aangegaan voor 1 juli 2015 mogen worden uitgediend. Als het contract een stilzwijgende verlenging bevat, moet de corporatie er op toezien dat die wordt beëindigd. Sponsoring is volgens de Woningwet niet toegestaan, met uitzondering van de in het BTIV genoemde initiatieven van bewoners waaraan de corporatie mag bijdragen.

Mag een corporatie WKO-installaties exploiteren?

Dit is toegestaan. Als sprake is van een gemengd complex met zowel DAEB- als niet-DAEB-woningen (koop of huur), mag de corporatie de WKO-installatie zonder markttoets (laten) plaatsen. De kosten worden naar rato omgeslagen over DAEB- en niet-DAEB-woningen.

Is het toegestaan voor een corporatie om het beheer van (tijdelijke) woningen van gemeente voor opvang statushouders uit te voeren voor een gemeente?

Specifiek voor de opvang van statushouders wordt gewerkt aan een uitbreiding van het werkdomein.

In een beleidsregel is reeds opgenomen dat corporaties onder voorwaarden diensten mogen leveren aan bewoners van gebouwen die beschikbaar zijn gesteld voor het huisvesten van vergunninghouders. Onder deze diensten vallen het bijhouden van de administratie, het schoonmaken van collectieve ruimten en huismeesterwerkzaamheden. Het gaat nadrukkelijk niet om het verbouwen en verhuren van de gebouwen of het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. In de gebouwen moet in de eerste instantie minimaal 50% van de woningen worden verhuurd aan vergunninghouders.

Er is een wetsvoorstel in voorbereiding die het daarnaast mogelijk maakt dat corporaties vanuit de DAEB-tak bezit van derde partijen onderhouden, verhuren en in beperkte mate verbouwen. Voorwaarden zijn dat er een markttoets heeft plaatsgevonden, de investering per verhuureenheid lager is dan €10.000 en dat in de eerste instantie minimaal 50% van de woningen worden verhuurd aan vergunninghouders.