Veelgestelde vragen - Definitie

Voor welke woningen geldt de 7-jaars exploitatieverplichting?

De exploitatieverplichting van 7 jaar is het gevolg van de gewijzigde verkoopregels per 1-4-2017 (BTIV artikelen 22 t/m 27). De exploitatieverplichting is van toepassing op (en moet dus ingerekend worden voor) alle genoemde woningen in artikel 26, lid 1 sub a van het BTIV (http://wetten.overheid.nl/BWBR0036702/2017-07-12#HoofdstukIV_Paragraaf3_Artikel260 ). Met andere woorden: alle vhe met maximaal 144 WWS-punten en alle gemengd gereguleerde complexen (complexen waarbij meer dan 10% van de woningen maximaal 144 WWS-punten hebben). Voor gemengd geliberaliseerde complexen (complexen waarbij minder dan 10% van de woningen maximaal 144 WWS-punten hebben) geldt de exploitatieverplichting niet (dus ook niet voor de enkele woningen in het complex met minder dan 144 WWS-punten).

Hoe dient het objectgegeven “mogelijkheid van verkoop” te worden geïnterpreteerd?

Dit moet zo worden geïnterpreteerd dat de mogelijkheid van verkoop beperkt is als hier een juridische grondslag voor is. Dit is bijvoorbeeld het geval als de gemeente een verkoopbeklemming heeft opgelegd of indien dit in een koopovereenkomst is vastgelegd.