Veelgestelde vragen - Complexindeling

Wanneer moet een verhuureenheid worden gewaardeerd als extramurale zorgwoning?

In principe kan in elke woongelegenheid extramurale zorg verleend worden door een zorgaanbieder. In het handboek marktwaardering gaat echter om woningen die naar aard en gebruik geen logische andere aanwendbaarheid kennen dan als zorgwoning. Dit is het geval bij onder andere aanleunwoningen of serviceflats. In deze gevallen zijn er geen of weinig andere doelgroepen dan zorgbehoevenden geïnteresseerd in het huren of kopen van de woning.

Wanneer is een VHE onderdeel van een sloop of nieuwbouwcomplex?

Nieuwbouwcomplex = een in verslagjaar opgeleverd nieuwbouwcomplex (waarbij de initiële verhuurperiodes nog moeten ingaan) 
Sloopcomplex = Indien op het waarderingscomplex of een deel daarvan, op waardepeildatum 31 december 2017 een ook voor een derde, onherroepelijke verplichting tot sloop van toepassing is, dient hier bij de waardering rekening mee te worden gehouden.

Zie voor de beschrijving hiervan “Bijlage 1. Definities: onherroepelijke verlichting tot sloop”. 

Kan een complex deels in een krimpgemeente liggen?

Scheiding van het complex in twee delen is het meest logische; de locatie van een verhuureenheid is namelijk meebepalend voor de vraag of verhuureenheden tot één complex kunnen behoren.

Voor het complex(gedeelte) in krimpgebied moet mogelijk de full versie worden toegepast; zie het schema op pagina 60 van het handboek.

Voor het complex(gedeelte) buiten de krimpgemeente bestaat de keuze om deze via de basis- of via de full versie te waarderen. 

Hoe moet met een gesplitst complex worden omgegaan als een deel van het complex al wel gesplitst is en het andere deel nog niet?

Indien het waarderingscomplex nog niet geheel is gesplitst, moet bij het objectgegeven worden aangegeven dat het gehele complex nog niet gesplitst is. De splitsingskosten moeten vervolgens alleen over het aantal nog te splitsen vhe worden berekend