U bent hier

IBW gegevens 2018 beschikbaar

Vanaf vandaag zijn de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW) te vinden op deze website. Het betreft een indicatie over de beschikbare financiële middelen van woningcorporaties voor huurmatiging of extra investeringen in nieuwbouw of woningverbetering.

Met deze indicatie kunnen gemeenten en huurders beter onderbouwd in gesprek met corporaties over de lokale prestatieafspraken.

Nieuwe cijfers

In 2017 werden alleen gegevens gepubliceerd over het DAEB vastgoed van woningcorporaties. Dit jaar zijn ook gegevens beschikbaar over het niet-DEAB deel van de vastgoedportefeuille.  Deze niet-DEAB gegevens kunnen gemeenten en corporaties ondersteunen bij het maken van afspraken over bijvoorbeeld het middenhuursegment. Daarbij worden twee bestedingsrichtingen onderscheiden: nieuwbouw of een dividenduitkering aan het DAEB vastgoed, waardoor voor de sociale huurwoningen aanvullende ruimte beschikbaar om extra te investeren of huurmatiging toe te passen.

Opbouw

De IBW voor het DAEB vastgoed bestaat uit drie bedragen:

 1. nieuwbouw huurwoningen (investeringsbedrag);
 2. woningverbetering (investeringsbedrag);
 3. huurmatiging (uitgave).

Deze bedragen geven indicatief aan hoeveel extra bestedingsruimte corporaties hebben ten opzichte van de beleidsvoornemens die zij zelf hebben aangegeven in de prospectieve informatie (dPi) voor 2018-2022. De genoemde bedragen zijn veelal niet direct beschikbaar. Corporaties zullen vaak extra geld moeten lenen als ze de indicatieve bestedingsruimte willen benutten.

In de onderstaande video ziet u hoe de IBW voor het DAEB vastgoed werkt:

 • Uitgeschreven tekst

  VOICE-OVER: Woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties maken samen afspraken over lokaal woonbeleid.
  Hoeveel sociale huurwoningen moeten er worden bijgebouwd?
  Welke huizen moeten worden verbeterd?
  Wat moet er met de huren gebeuren?
  Deze afspraken worden ook wel de 'prestatieafspraken' genoemd.

  (Een animatie.)

  Maar welke inspanning de woningcorporaties kunnen leveren is voor gemeenten en huurdersorganisaties vaak niet duidelijk.
  Daarom publiceert de Rijksoverheid jaarlijks de 'indicatieve bestedingsruimte woningcorporaties', afgekort de IBW.
  De IBW geeft bij benadering aan hoeveel woningcorporaties maximaal kunnen lenen voor extra nieuwbouw, woningverbetering of huurmatiging.
  Dit is extra, dus boven op het geld dat de corporatie al gereserveerd heeft voor haar werkzaamheden.
  De IBW staat niet bij corporaties op de bank.
  Om de indicatieve bestedingsruimte in te zetten moeten woningcorporaties extra geld lenen.
  Dat kan verstandig zijn als er bijvoorbeeld een grote behoefte is aan extra woningen.
  Maar dit betekent wél dat corporaties dan een hoge schuld hebben.
  De meeste corporaties willen liever een buffer aanhouden en niet alle ruimte om te lenen aanspreken.
  Iedere corporatie ontvangt het Rekenmodel IBW waarmee zij kunnen kijken hoeveel bestedingsruimte er overblijft als ze voorzichtiger grenzen hanteren.
  De berekende indicatieve bestedingsruimte bestaat uit drie bedragen en geeft aan wat totaal kan worden besteed aan één post.
  Dus óf alle ruimte voor nieuwbouw óf voor woningverbetering óf voor huurmatiging.
  Maar de inzet kan ook worden verdeeld over deze drie posten.
  Woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties kiezen samen in welke mate zij inzetten op nieuwbouw, woningverbetering of juist huurmatiging.
  Woningcorporaties kunnen de indicatieve bestedingsruimte inzetten over een lange periode of deze juist snel opmaken.
  In dat geval is de ruimte van de corporatie om extra te investeren op en moeten de reserves weer opnieuw worden opgebouwd.
  Op woningwet2015.nl staat meer informatie over de IBW.
  Ook staat er per gemeente wat de indicatieve bestedingsruimte van de woningcorporaties is welke corporatie misschien nog wat extra kan doen en bij welke alle ruimte al is ingezet.
  De cijfers van de woningcorporaties zelf, het oordeel van een adviseur en de Transparantietool van Aedes kunnen ook veel inzicht geven.
  Het is aan woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties om samen te bedenken hoe zij de IBW verstandig kunnen inzetten.
  Ga dus het gesprek aan.

  (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: Uitleg IBW, www.woningwet2015.nl.)

  RUSTIGE MUZIEK EBT WEG

Achtergrondartikelen

Op Woningwet2015.nl verschenen eerder drie achtergrondartikelen over de IBW:

 • een interview met financieel beleidsadviseur Stefan Wagenaar van de gemeente Rotterdam
 • een gesprek met François Claessens, directeur-bestuurder bij Woningbouwvereniging Hoek van Holland en
 • een vraaggesprek met Martin van ’t Klooster, secretaris van STOK (Stedelijk Overleg Kommissies Bo-Ex)

Ga voor meer informatie over de IBW naar de Hulpmiddelen.