U bent hier

Hulpmiddelen en informatiebronnen voor prestatieafspraken

Versie mei 2016, dit is de update van de eerdere versie uit februari 2016

Hieronder staat voor huurders en gemeenten een overzicht van bronnen die inzicht kunnen bieden in de financiële mogelijkheden van de corporatie en die ondersteunend kunnen zijn aan het maken van een woonvisie of prestatieafspraken.

Nog niet opgenomen is de zogenoemde ‘investeringsindicatie’. De investeringsindicatie zal jaarlijks in het voorjaar aan lokale partijen ter beschikking worden gesteld. Het geeft een indicatie van de mogelijke financiële ruimte die corporaties hebben voor volkshuisvestelijke inspanningen. In juni wordt het beschikbaar gesteld. Ook zal in juni een update worden geplaatst van ‘Prestatieafspraken op kaart’. Reeds opgenomen zijn alle afspraken die gemaakt werden met betrekking tot 2014. Binnenkort worden alle afspraken die in 2015 gemaakt zijn ook in kaart gebracht. De handreiking voor het maken van prestatieafspraken zal in de zomer van 2016 worden aangepast en aangevuld. Er komt een module voor het maken van woonvisies, een module voor de verantwoording en evaluatie en een module voor geschilbeslechting. De update wordt in de loop van de zomer geplaatst. Tot slot zal ook in de loop van de zomer een groot deel van het bestand dPI van Corpodata als Open Data beschikbaar komen; het betreft de meest recent ingediende gegevens met de voornemens van corporaties voor de periode 2016-2020 over verwachte investeringen in o.a. sloop, nieuwbouw, onderhoud, duurzaamheid of verkoop. Ook het Socrates model wordt in de loop van 2016 vernieuwd met de gegevens uit het WoOn 2016. Dit komt in de zomer beschikbaar.

Nieuw is de link naar de ‘Transparantietool’ van Aedes. Nieuw is ook dat duidelijker gemaakt wordt op welk moment in het jaar iets beschikbaar is.

Handreiking Prestatieafspraken

Dit document biedt huurders, gemeenten en corporaties handvatten om de samenwerking rond woonvisie en prestatieafspraken vorm te geven. De handreiking is voorzien van tips, praktijkvoorbeelden en valkuilen en behandelt de stappen in het proces van het opstellen van een woonvisie tot verslaglegging en verantwoording. Deze handreiking is vooral van belang voor de fase van het maken van de afspraken (juli-december).

Open data, dVI via Corpodata

Op de site van Corpodata krijgt u inzage in veel relevante gegevens van individuele corporaties op basis van de jaarlijkse verantwoordingsinformatie, de dVi. Dit is uitgesplitst naar de financiële informatie en de informatie over de ontwikkelingen in bijvoorbeeld sloop, verkoop of bouw van woningen. De database bevat gegevens van alle corporaties en op vele onderdelen ook op het niveau van de gemeente(n) waar de corporatie werkzaam is. De meest recente informatie betreft 2014. Nieuwe dVI (over 2015) komen beschikbaar in oktober 2016. 

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Het WSW geeft uitgebreide informatie over prestatieafspraken en biedt een rekenmodel aan dat u in samenwerking met de corporatie kunt invullen. Met dit rekenmodel wordt inzichtelijk welke financiële consequenties prestatieafspraken hebben en wat er verandert in de financiële ratio's van een corporatie wanneer prestatieafspraken in onderling overleg worden veranderd. 

Oordeelsbrieven over individuele corporaties via de Autoriteit woningcorporaties

Elk jaar beoordeelt de Autoriteit Woningcorporaties of corporaties hun financiën op orde hebben nu en in de toekomst, of zij zich aan de regels gehouden hebben en of er risico’s zijn in de governancestructuur in de corporatie. Dit legt de AW vast in een brief aan elke corporatie; via deze link kunt u de brieven van de AW inzien. Deze brieven komen jaarlijks in december beschikbaar en hebben betrekking op het voorgaande boekjaar (december 2015 over boekjaar 2014). 

Corporatie in perspectief, de Aedes CiP

De Aedes-CiP geeft inzicht in volkshuisvestelijke en financiële gegevens van alle individuele woningcorporaties. De Aedes-CiP is gebaseerd op de gegevens die de corporaties over het voorgaande boekjaar bij Corpodata hebben aangeleverd. U treft hier alle corporaties aan (maar niet op het niveau van een individuele gemeente). De CiP komt jaarlijks beschikbaar in december.

Aedes benchmark

De Aedes-benchmark geeft inzicht in de prestaties van individuele corporaties ten opzichte van andere corporaties op twee onderdelen: bedrijfslasten en huurdersoordeel. Naast de individuele scores maakt Aedes ook een benchmarkrapportage. Met de benchmarkrapportage en de individuele scores geeft Aedes de buitenwereld inzicht in de branchebrede prestaties. De meeste corporaties doen mee aan de benchmark over bedrijfslasten. Aedes breidt de benchmarks in 2016 uit op de onderdelen onderhoud, betaalbaarheid en beschikbaarheid en duurzaamheid. Dit komt in november beschikbaar.

Visitatierapporten

De Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) stelt de visitatierapporten beschikbaar van alle corporaties die gevisiteerd zijn. Slechts een kleine minderheid is nog niet gevisiteerd. Deze rapporten geven veel inzicht in het reilen en zeilen van de corporatie in de lokale setting. De rapportages komen openbaar beschikbaar op het moment dat ze afgerond zijn. Dat is geen vast moment in het jaar.

Sectorbeeld 2015 (verslagjaar 2014)

Jaarlijks brengt de Autoriteit Woningcorporaties het zogenoemde sectorbeeld uit. Dit is een rapportage op het niveau van de hele sector over met name de financiën.

Leefbaarometer

De leefbarometer geeft inzicht in de leefbaarheidsituatie en leefbaarheidontwikkeling over de periode 2002-2014 op verschillende ruimtelijke schaalniveaus (zoals postcode, buurt en gemeente). De leefbaarometer is gebaseerd op een honderdtal indicatoren m.b.t. woningen, bewoners, voorzieningen, veiligheid en fysieke omgeving.

Woningbehoefte

Het Socrates-model levert een prognose op van vraag, aanbod, overschotten en tekorten op de woningmarkt. Onderscheid wordt gemaakt op grond van eigendomsverhouding, bouwwijze en prijs. Op grond hiervan wordt een consumentgericht bouwprogramma berekend dat de marktpotentie weerspiegelt. Naast het nationale niveau geeft dit model voorspellingen op provinciaal niveau. Verschijnt driejaarlijks op basis van het WoON. Het hier gepresenteerde is gebaseerd op de gegevens uit 2013. Medio 2016 zullen de nieuwe modeluitkomsten beschikbaar zijn. 

Bevolkingsgroei/krimp

Deze link geeft inzicht in de bevolkingsgroei c.q. bevolkingskrimp per gemeente ten opzichte van 15 jaar geleden (1997-2012) en verwachting over 15 jaar (2012-2027) zoals samengesteld door het Planbureau voor de Leefomgeving.

Database prestatieafspraken

Via de database prestatieafspraken kunt u inzicht krijgen in de inhoud van de prestatieafspraken die in Nederland zijn gemaakt. Zoek bijvoorbeeld op met wie uw gemeente allemaal prestatieafspraken sluit, of welke gemeenten en corporaties afspraken maken over betaalbaarheid. De database bevat op dit moment de in 2014 vigerende prestatieafspraken. In de loop van 2016 zullen ook de in 2015 afgesloten prestatieafspraken ontsloten worden via dit systeem.

Transparantietool Aedes

Welke financiële gevolgen heeft het als een woningcorporatie kiest voor bijvoorbeeld meer nieuwbouw, minder huurverhoging of juist voor isolatie van woningen? De door Aedes ontwikkelde Transparantietool laat dat op praktische wijze zien. Corporaties geven zo stakeholders als gemeenten en huurders inzicht in gevolgen van mogelijke keuzes. Deze tool is sinds april 2016 beschikbaar voor leden van Aedes.