U bent hier

Hoofdlijnen beoordelingskader scheiding daeb/niet-daeb beschikbaar

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft 21 oktober de hoofdlijnen van het beoordelingskader voor de scheiding van daeb en niet-daeb bezit gepubliceerd. Met de hoofdlijnen van het beoordelingskader informeert de Aw de corporaties over de basisprincipes van de beoordeling en het tijdpad. Hiermee kunnen corporaties hun strategische uitgangspunten voor de scheiding voorbereiden.

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Woningwet moeten corporaties hun daeb en niet-daebactiviteiten administratief scheiden en/of juridisch splitsen of, onder voorwaarden, volstaan met een baten/lastenscheiding (verlicht regime). Corporaties moeten hun scheidingsvoorstellen op basis van de definitieve jaarrekening 2016 bij de Autoriteit woningcorporaties indienen en laten goedkeuren. Op basis van het nu gepubliceerde document kunnen daarom nog geen voorstellen worden ingediend.

Meer informatie

ilent.nl