U bent hier

Enquête ervaringen herziening Woningwet

Alle corporaties, gemeenten, huurdersorganisaties en raden van commissarissen ontvangen op 4 en 5 april een uitnodiging om deel te nemen aan een digitale enquête in het kader van de evaluatie van de herziene Woningwet. Het bureau Companen verstuurt deze uitnodigingen namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In de enquête staan twee vragen centraal: worden de beoogde doelen van (maatregelen in) de wet bereikt en welke neveneffecten treden op? Het gaat om de ervaring van respondenten daarmee.

Omdat er veel is gewijzigd met de herziene Woningwet, bestaat de enquête uit verschillende modules. Die kunnen door verschillende personen binnen de organisatie worden ingevuld, naar gelang de expertise. Zo kan bijvoorbeeld de persoon die de meeste ervaringen heeft met het scheiden van Daeb en niet-Daeb de vragen daarover beantwoorden, terwijl een ander de vragen beantwoordt die gaan over de cyclus prestatieafspraken. Om dit te faciliteren, kan de enquête tussentijds worden opgeslagen.

De enquête is één van de onderdelen in het evaluatietraject van de herziene Woningwet. In de fase tot september wordt teruggekeken op de afgelopen jaren. Daartoe worden zo veel mogelijk gegevens verzameld over de doeltreffendheid en effecten van de wet, bijvoorbeeld door de enquête en ruim honderd interviews. In deze fase vormen de in 2015 gestelde doelen het uitgangspunt.

De uitkomsten van de enquête voeden het gesprek met de sector in het najaar over eventuele aanpassingen van de Woningwet. Hierbij komt ook de vraag aan de orde of de wet toekomstbestendig is en voldoende houvast biedt voor de maatschappelijke vraagstukken die de corporaties de komende jaren oppakken, zoals de verduurzaming en wonen met zorg.

Aan het eind van de enquête worden corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties aanvullende vragen gesteld over de cyclus prestatieafspraken, woonvisies en huurdersparticipatie. Deze vragen worden gesteld in het kader van de jaarlijkse monitoring van de lokale dynamiek, waarover elk voorjaar aan de Tweede Kamer wordt gerapporteerd via de Staat van de Volkshuisvesting.

De enquête wordt rechtstreeks gestuurd aan directeur-bestuurders, contactpersonen van de huurdersvereniging, voorzitters van de raad van commissarissen en ambtenaren wonen van gemeenten. Als deze gegevens niet bekend zijn, wordt de uitnodiging naar het algemene mailadres gestuurd. Mocht uw organisatie onverhoopt geen uitnodiging ontvangen hebben, dan kunt u contact opnemen met projecten@companen.nl.

De enquête kan worden ingevuld tot en met 2 mei 2018.