De wooncoöperatie

De Woningwet 2015 introduceert de wooncoöperatie, als alternatief voor het traditionele huren of kopen. Een wooncoöperatie is een vereniging die haar leden in staat stelt om de door hen bewoonde woningen zelfstandig te beheren en te onderhouden. Voorwaarde is dat er ten minste vijf dicht bij elkaar wonende huurders van corporatiewoningen zijn die dit willen. Ze kunnen hun intentie om een wooncoöperatie op te richten melden bij de woningcorporatie. Om initiatiefnemers tijd te geven hun plannen te ontwikkelen, mag de woningcorporatie de woningen vervolgens voor een periode van een half jaar niet verkopen aan anderen dan de aspirant-leden.

De aspirant-leden stellen een coöperatieplan op. Daarin staat hoe zij beheer en onderhoud van de woningen waar het om gaat gaan regelen. Onderdeel van het coöperatieplan zijn ook de verkoopvoorwaarden waarover de woningcorporatie en de huurders het eens zijn geworden.

Naast de wooncoöperatie kan (of in het geval van appartementencomplexen: moet) er een Vereniging van Eigenaren bestaan.

Oprichting

Een wooncoöperatie bestaat bij oprichting in meerderheid uit huishoudens met een huishoudinkomen dat niet hoger is dan de inkomensgrens voor de toewijzing van sociale huurwoningen (€ 35.739 prijspeil 2016). Er zijn huurders van minimaal vijf bij elkaar in de buurt liggende woningen nodig om een wooncoöperatie te kunnen oprichten. De aspirant-...

Verkoopverbod

Wanneer de aspirant-leden bij de woningcorporatie hebben aangegeven dat zij een wooncoöperatie willen oprichten, gaat een periode van zes maanden in waarin de woningcorporatie de betrokken woningen niet mag verkopen aan anderen dan de aspirant-leden. De aspirant-leden moeten aangeven om welke woningen het gaat.

Mocht de wooncoöperatie...

Coöperatieplan

Aspirant-leden van de wooncoöperatie stellen een coöperatieplan op. Daarin staat in ieder geval beschreven hoe de wooncoöperatie bijdraagt aan het onderhoud en beheer van de woningen van haar leden. Verder staat erin tegen welke verkoopvoorwaarden de woongelegenheden van de woningcorporatie worden verkocht aan de leden.

Aspirant-leden...

Vereniging van Eigenaren

Bij niet grondgebonden woningen, zoals appartementencomplexen, is er bij meerdere eigenaren sprake van gemeenschappelijk eigendom en is een Vereniging van Eigenaars (VvE) verplicht. Ook bij grondgebonden woningen kan een VvE bestaan.

Wanneer sprake is van een VvE, bestaan de VvE en de wooncoöperatie naast elkaar: de eigenaren die lid...

Betrokkenheid woningcorporatie

De woningcorporatie die een woning verkoopt aan een lid van de wooncoöperatie, reserveert voor het uitvoeren van onderhoud een bedrag van ten minste de voorziene onderhoudsuitgaven in de eerste vijf jaar na verkoop. De bewoners hebben zo een tegoed (of een trekkingsrecht) bij de woningcorporatie, op grond waarvan het uitgevoerde onderhoud...

Einde lidmaatschap wooncoöperatie

Wooncoöperaties kunnen zelf, binnen de kaders van de Woningwet, regelen hoe zij de beëindiging van een individueel lidmaatschap van de wooncoöperatie en de opheffing van de wooncoöperatie wensen te regelen. Het staat de woningcorporatie vrij haar betrokkenheid bij de wooncoöperatie via de individuele leden te beëindigen, indien de...