Subsidieregeling

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om vergunninghouders te huisvesten. Om ervoor te zorgen dat gemeenten tijdig aan hun taakstelling kunnen voldoen en om de sociale huursector zoveel mogelijk te ontzien, wordt een subsidie verstrekt aan verhuurders voor nieuwe woonvoorzieningen voor vergunninghouders.

Halfjaarlijks stelt de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie hiervoor een landelijke taakstelling vast. De minister voor Wonen en Rijksdienst bepaalt vervolgens de taakstelling per gemeente, naar rato van het aantal inwoners.

Met de subsidieregeling wordt een versnelde realisatie van extra huisvestingscapaciteit gestimuleerd. De subsidieregeling betreft een bedrag van €6.250 per gehuisveste vergunninghouder van 18 jaar of ouder. Om aanspraak te maken op subsidie voor de huisvestingsvoorziening dient aan enkele voorwaarden te worden voldaan.

Zo wordt de subsidie alleen verstrekt voor nieuwbouw van woonvoorzieningen of de transformatie van panden die voorheen nog geen functie ‘wonen’ hadden. De woonvoorziening dient te worden toegevoegd aan de bestaande woningvoorraad. Een bestaande woning die wordt verbouwd komt dus niet in aanmerking voor de subsidie. Deze woning kan immers al worden ingezet voor huisvesting. Ook voor getransformeerde panden geldt dat alleen voor panden die geen woonfunctie hadden subsidie wordt verstrekt, zoals een kantoorpand, zorgvastgoed of maatschappelijk vastgoed.

In de woonvoorziening dienen op zijn minst vier vergunninghouders gehuisvest te kunnen worden en bij de eerste verhuur van de woonvoorziening dienen er ook ten minste vier vergunninghouders (van 18 jaar of ouder) woonachtig te zijn. Verder mag er geen hogere huur worden gevraagd dan €145 per maand per vergunninghouder voor onzelfstandige woonruimte of €112,50 per vergunninghouder als de woonvoorziening als geheel als zelfstandige woonruimte wordt verhuurd.

In een woonvoorziening mogen ook andere doelgroepen gehuisvest worden zodat er een mix van bewoners ontstaat, deze andere doelgroepen komen echter niet in aanmerking voor de subsidieregeling.

Alle voorwaarden en FAQ’s zijn terug te vinden in de handreiking Subsidieregeling huisvesting vergunninghouders