U bent hier

Scheiden of splitsen

Woningcorporaties zijn wettelijk verplicht hun diensten van algemeen economisch belang (DAEB) te scheiden van hun niet-DAEB-activiteiten. Zo wordt gezorgd dat maatschappelijk bestemd vermogen daadwerkelijk wordt ingezet voor de maatschappelijke taken die aan woningcorporaties zijn opgedragen. Deze vermogensscheiding is bovendien in lijn met het besluit van de Europese Commissie van december 2009, dat opdraagt de taken van woningcorporaties in lijn te brengen met de Europese staatssteunregels. Voor hun diensten van algemeen economisch belang krijgen woningcorporaties staatssteun, vooral in de vorm van garantstelling via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Het Rijk en gemeenten staan vervolgens garant voor de garanties van het WSW.

Met de scheiding wordt voorkomen dat te grote risico's bij niet-DAEB-activiteiten een gevaar opleveren voor de DAEB-activiteiten. Bovendien maakt de vermogensscheiding zichtbaar dat de staatssteun die woningcorporaties krijgen voor hun DAEB-werkzaamheden niet wordt ingezet voor niet-DAEB-activiteiten.

Voor zowel scheiden als splitsen geldt dat de nieuwe administratieve of juridische entiteiten financieel levensvatbaar moeten zijn. 

Een voorstel tot administratieve scheiding of juridische splitsing moet vooraf instemming krijgen van de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Het ontwerpvoorstel moet voor 1 januari 2017 bij de Aw zijn ingediend. Zij toetst het voorstel op basis van vier basisprincipes:

  1. Heldere governance voor gescheiden takken;
  2. Verankering strategie en volkshuisvestelijke opgave;
  3. Bescherming maatschappelijk vermogen;
  4. Financiële levensvatbaarheid en financierbaarheid DAEB en niet-DAEB.

Verlicht regime

Kleine woningcorporaties vallen onder een verlicht regime en zijn vrijgesteld van een verplichting om administratief te scheiden of juridisch te splitsen.

DAEB of niet-DAEB

In de DAEB-tak brengt de woningcorporatie de woningen onder met een huurprijs tot aan de liberalisatiegrens (€ 710,68, prijspeil 1 januari 2016). Dit zijn de sociale huurwoningen. 

Administratieve scheiding of juridische splitsing

Een corporatie is minimaal verplicht om de niet-DAEB-activiteiten binnen de eigen organisatie via een gescheiden boekhouding administratief te scheiden. 

Zienswijze van gemeenten en huurders

Het ontwerp-scheidings- of splitsingsvoorstel moet uiterlijk 1 januari 2017 door de corporatie zijn ingediend bij de Autoriteit woningcorporaties. Hierbij moeten zienswijzen worden bijgevoegd van de gemeente(n) waarin de corporatie actief is.