U bent hier

Governance

De Woningwet 2015 stelt regels aan de governance en het interne toezicht van woningcorporaties. Er komen nieuwe regels voor de financiële verantwoording.

Voor leden van het bestuur en van de Raad van Toezicht van de woningcorporatie geldt een 'geschiktheids- en betrouwbaarheidstoets'. Daarnaast zijn de benoemingsprocedure en de onverenigbaarheden van de functievervulling voor bestuurders en leden van de Raad van Toezicht omschreven, evenals hun bevoegdheden.

 

Verantwoording

Met de jaarrekening, het jaarverslag en het volkshuisvestingsverslag legt de woningcorporatie verantwoording af over de geleverde prestaties. Deze documenten moeten de woningcorporaties ter beschikking stellen aan de gemeenten en de huurders- en bewonersorganisaties.

Geschiktheids- en betrouwbaarheidstoets

Voor leden van het bestuur en leden van de Raad van Toezicht geldt bij benoeming of herbenoeming een geschiktheids- en betrouwbaarheidstoets, die betrekking heeft op competenties en op antecedenten. De Autoriteit Woningcorporaties voert deze toets uit.

Voorafgaande goedkeuring RvT

Bepaalde bestuursbesluiten moeten vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Raad van Toezicht. Het gaat onder meer om voornemens tot investeringen boven de 3 miljoen euro, wijziging van statuten of het vervreemden van onroerende zaken.

Informatie-uitwisseling RvT en minister

Er zijn situaties waarin de Raad van Toezicht van een woningcorporatie de minister op de hoogte dient te stellen van ontwikkelingen binnen de woningcorporatie.