Autoriteit Woningcorporaties

Er komt een Autoriteit Woningcorporaties die integraal toezicht houdt op alle woningcorporaties. De autoriteit valt onder ministeriële verantwoordelijkheid en wordt ondergebracht bij de Inspectie voor Leefomgeving en Transport. De autoriteit functioneert onafhankelijk ten opzichte van de sector en van de politiek en bevordert de gewenste professionalisering van het toezicht. Voor de onafhankelijkheid van het toezicht zijn in de wet extra waarborgen opgenomen. Zo kan de minister geen aanwijzingen geven inzake toezichtbeoordelingen door de Autoriteit. Rapporten van de Autoriteit worden openbaar en door de minister direct en in ongewijzigde vorm naar de Tweede Kamer of door de Autoriteit zelf openbaar gemaakt. De Autoriteit kan zelfstandig ingrijpen bij woningcorporaties. 

Het huidige volkshuisvestelijke toezicht van de ILT en het financiële toezicht van het CFV en de mensen die zich daarmee bezighouden gaan op in de nieuwe Autoriteit Woningcorporaties. 

Deze toezichthouder beoordeelt risicogericht het beleid en beheer van de woningcorporatie en van haar dochtermaatschappijen. Daarbij richt het toezicht zich op de volgende onderwerpen: 
-    Rechtmatigheid van het handelen en nalaten;
-    Governance en integriteit van beleid en beheer;
-    Behoud van financiële continuïteit;
-    Bescherming van maatschappelijk bestemd vermogen;
-    Solvabiliteit en liquiditeit van corporaties;
-    Kwaliteit van risicomanagement, beheer, aansturing en verantwoording;
-    Staatssteun.

 

Toezicht na administratieve scheiding

De Autoriteit Woningcorporaties beoordeelt na administratieve scheiding van de daebtak en de niet-daebtak de financiële continuïteit van de daebtak.

Toezicht na juridische splitsing

De Autoriteit Woningcorporaties beoordeelt na afsplitsing van de niet-daebactiviteiten de financiële continuïteit van de woningcorporatie. Daarbij kijkt de toezichthouder onder meer naar de geraamde solvabiliteit na de juridische splitsing.

Financieel toezicht

De Autoriteit Woningcorporaties beoordeelt namens de minister de financiële situatie van de woningcorporatie en van haar dochtermaatschappijen.

Rechtmatigheid, governance & integriteit

De Autoriteit Woningcorporaties beoordeelt de rechtmatigheid, de governance en de integriteit van beleid en beheer van de woningcorporatie en van haar dochtermaatschappijen.

Verbindingen

Een woningcorporatie kan een verbinding aangaan met een andere rechtspersoon of vennootschap. Deze verbinding behoeft vooraf goedkeuring van de Autoriteit Woningcorporaties.

Samenwerkings-vennootschappen

Een woningcorporatie kan de Autoriteit Woningcorporaties verzoeken om toe te staan dat ze in een samenwerkingsvennootschap werkzaamheden uitvoert die geheel of gedeeltelijk buiten het werkgebied van de woningcorporatie plaatsvinden.