U bent hier

Wonen

Woningcorporaties wijzen woningen toe aan huishoudens met een inkomen tot aan de inkomensgrens van € 35.739. Een klein deel van de vrijkomende woningen mogen ze vrij toegewezen, al gelden er voorrangsregels. Voor zorgbehoevenden, studerenden en statushouders gelden uitzonderingen. Daarnaast verhuren woningcorporaties per 1 januari 2016 aan ten minste 95% van de huishoudens met potentieel recht op huurtoeslag woningen met een huurprijs tot en met de aftoppingsgrens. Woningcorporaties moeten hun onroerende zaken over 2016 op marktwaarde hebben gewaardeerd.

Inkomensgrens woningtoewijzing

Vanaf 1 juli 2015 wijzen woningcorporaties ten minste 80% van de vrijkomende sociale huurwoningen. Na 2020 moet 90% van de sociale woningvoorraad worden toegewezen aan de doelgroep.

Verzoek om af te wijken

Woningcorporaties kunnen samen met andere corporaties aan de Autoriteit Woningcorporaties vragen om een lager percentage dan 80% voor toewijzing van sociale huurwoningen aan de doelgroep. 

Uitzondering voor zorgbehoevenden

Bij de toewijzing van een sociale huurwoning is geen inkomenstoets vereist wanneer (een lid van) het huishouden beschikt over een zorgindicatie voor verblijf of voor assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen.

Uitzondering voor studeren

Studenten worden bij woningtoewijzing uitgezonderd van de inkomenstoets. Het gaat om een- of tweepersoonshuishoudens van personen die voltijds studeren aan een universiteit, hogeschool of MBO-instelling, en om (voltijds) promovendi.

Uitzondering voor statushouders

Woningcorporaties hoeven geen inkomenstoets uit te voeren wanneer zij statushouders (asielzoekers die over een verblijfsvergunning beschikken) huisvesten, in het kader van de taakstelling van de gemeente. In dat geval volstaat de verklaring van het COA.

De 10% vrije ruimte

Binnen de 10% vrije toewijzingsruimte moet de woningcorporatie voorrang geven aan personen die door persoonlijke, sociale of bijvoorbeeld fysieke of psychische beperkingen, moeilijkheden ondervinden bij het vinden van voor hen passende huisvesting.

Passend toewijzen

Kerntaak van een woningcorporatie is het huisvesten van mensen met lage inkomens. Een eenduidige en goed toetsbare norm zorgt ervoor dat de mensen met de laagste inkomens de woningen krijgen toegewezen met een voor hen betaalbare huur.

Waarderen op marktwaarde

Woningcorporaties moeten hun onroerende zaken over 2016 op marktwaarde hebben gewaardeerd. Deze waardering wordt opgenomen in de jaarrekening van de corporatie.

Woongebouwen

Woningcorporaties mogen volgens de Woningwet 2015 woongebouwen bouwen en beheren – soms voor een afgebakende periode – waarin zorg of begeleiding wordt geboden.

Verpleeg- en verzorgingshuizen

Woningcorporaties kunnen een bijdrage leveren aan het ombouwen van verpleeg- en verzorgingshuizen. De te herhuisvesten bewoners behoren immers veelal tot de doelgroep van de volkshuisvesting.

Aankoop voor transformatie

Woningcorporaties kunnen gebouwen of bebouwde terreinen verwerven om deze te transformeren tot woonruimte en/of maatschappelijk vastgoed. Op deze terreinen kunnen gebouwen staan die (deels) worden gesloopt en/of herbestemd.

Wonen: wat niet meer mag

Woningcorporaties mogen sommige gebouwen niet meer nieuw bouwen of beheren, zoals sportvoorzieningen, sporthallen of sportcomplexen in de wijk. Het gaat verder om centra voor werk en gebouwen van waaruit bedrijvigheid in de buurt wordt bevorderd.