Taxatie

Wanneer een woningcorporatie van plan is huurwoningen te verkopen, moeten deze voorafgaand aan de verkoop worden getaxeerd. Het taxatierapport mag niet ouder zijn dan zes maanden en moet zijn opgesteld door een erkend taxateur die is ingeschreven bij het NRVT (het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs). Deze taxateur mag vervolgens niet betrokken zijn bij de transactie. Bij twijfel aan de juistheid van de taxatie wijst de Autoriteit Woningcorporaties een taxateur aan waaraan de woningcorporatie de opdracht geeft tot hertaxatie.

Het te hanteren waardebegrip in de taxatie hangt af van de vraag welk type vastgoed de woningcorporatie wil verkopen en aan wie. In het algemeen wordt daarbij gesproken over de marktwaarde. Dit betreft de waarde waartegen een onroerende zaak in de gebruiksstaat waarin die zich bevindt wordt overgedragen in een situatie waarin partijen volledig geïnformeerd, prudent en niet onder enigerlei dwang handelen.

De marktwaarde is een algemeen begrip. Om nadere duiding te geven aan de gebruiksstaat van de onroerende zaak zijn in het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV) en de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting (RTIV) de volgende waardebegrippen uitgewerkt:

  • Leegwaarde: dit betreft de marktwaarde van een vastgoedobject vrij van huur en gebruik. Dit betekent dat het vastgoedobject zonder huurcontract en overige gebruiksbelemmeringen wordt verkocht. Dit is het geval indien het vastgoedobject leegstaat of aan een zittende huurder wordt verkocht.
  • Marktwaarde in verhuurde staat: dit betreft de marktwaarde van een vastgoedobject inclusief huurcontract. Doordat een huurder huurbescherming geniet, ligt de marktwaarde van een object in verhuurde staat vaak lager dan de leegwaarde van een object.
  • Residuele waarde: dit betreft de marktwaarde van een object waarbij rekening is gehouden met noodzakelijke investeringen om het object meer courant te maken. De residuele waarde wordt verkregen door op de leegwaarde na renovatie de renovatiekosten in mindering te brengen.