Beoogde aanvang van werkzaamheden

Voor werkzaamheden waarmee de woningcorporatie al voor invoering van de Woningwet 2015 was begonnen – of die werkzaamheden al beoogde – geldt dat 'oude' rechten blijven gelden. Er zijn specifieke stukken vereist waaruit blijkt dat de woningcorporatie die aanvang daadwerkelijk beoogt. Deze stukken zijn van belang voor garanties aan verbonden ondernemingen (een dochtermaatschappij of een meerderheidsdeelneming in een bedrijf), voor de vraag of een markttoets <<link>> uitgevoerd moet worden, voor het intrekken van compensatie <<link, nog uit te diepen onderwerp>> en het achterlaten van kosten voor herstructurering <<link naar herstructureringskosten>> in de daebtak.

Het kan gaan om twee typen stukken:

  • een door de woningcorporatie ingediende aanvraag voor of een al verleende omgevingsvergunning voor het voornemen. In dat geval moet een aanvang zijn gemaakt met de werkzaamheden binnen de in de omgevingsvergunning genoemde termijn.
  • een schriftelijke overeenkomst waarin de woningcorporatie een (financiële) verplichting is aangegaan en waaruit blijkt dat de feitelijke aanvang van fysieke werkzaamheden ter plaatse binnen twee jaar wordt beoogd. Deze overeenkomst moet gedateerd en ondertekend zijn. Prestatieafspraken met een gemeente zijn nadrukkelijk niet voldoende. Indien binnen de genoemde periodes geen aanvang is gemaakt met de werkzaamheden, vervalt de uitzonderingspositie voor het voornemen.

Op verzoek van de woningcorporatie kan de Autoriteit Woningcorporaties de termijn waarbinnen een aanvang gemaakt moet zijn met de werkzaamheden verlengen tot maximaal vijf jaar. De woningcorporatie moet een verzoek tot verlenging onderbouwen. Was er een verleende omgevingsvergunning, dan moet de woningcorporatie een verzoek tot wijziging of een aanvraag voor een nieuwe omgevingsvergunning overleggen. Heeft de woningcorporatie zich gebaseerd op een overeenkomst, dan moet ze in de twee jaar waarbinnen een aanvang met werkzaamheden gemaakt diende te worden een aanvraag hebben gedaan voor een omgevingsvergunning voor het voornemen.

Een verlenging van de termijn wordt alleen verleend indien de aangevraagde of verleende omgevingsvergunning wordt overgelegd.