Beleidsregels verantwoord beleggen

Een Woningcorporatie heeft een sociale taak en moet haar maatschappelijke kapitaal daarom op een verantwoorde wijze beheren. Ze mag geen onverantwoorde risico's nemen met haar beleggingen.

Elke woningcorporatie moet een reglement opstellen (dat ook betrekking heeft op dochtermaatschappijen of samenwerkingsvennootschappen) dat beschrijft binnen welke grenzen de aan haar financiële beleid en beheer verbonden risico's aanvaardbaar zijn, en welk beleid zij van plan is te voeren ingeval haar financiële continuïteit in gevaar komt. Daarnaast bevat het reglement een beschrijving van het beleggingsbeleid. Wanneer een woningcorporatie bij inwerkingtreding van de Woningwet 2015 over beleggingen beschikte die niet voldoen aan deze wet, dan bevat het reglement een plan van aanpak dat beschrijft hoe de woningcorporatie zich inspant om, in overleg met de bank, deze beleggingen zo snel mogelijk te beëindigen (inspanningsverplichting). De Autoriteit Woningcorporaties ziet erop toe dat de corporatie zich hiertoe voldoende inzet en kan nadere eisen stellen aan dit plan van aanpak.

De beleggingsregels voor verantwoord beleggen zijn dezelfde als die zijn opgenomen in de Beleidsregels verantwoord beleggen door toegelaten instellingen volkshuisvesting, met dien verstande dat de ratingeis voor derivaten en beleggingen sinds 1 juli 2016 zijn gelijkgetrokken: beleggingen en derivaten mogen worden aangegaan bij financiële instellingen met minimaal een A-rating.

Met de Woningwet 2015 komen de Beleidsregels zelf te vervallen, maar ze blijven van kracht voor iedere woningcorporatie waarvan de Autoriteit Woningcorporaties het reglement financieel beleid en beheer nog niet heeft goedgekeurd. De Autoriteit heeft een goedkeuringsprocedure voor dit reglement gepubliceerd.