U bent hier

Scheiden en splitsen

Woningcorporaties zijn wettelijk verplicht hun diensten van algemeen economisch belang (DAEB) te scheiden van hun niet-DAEB-activiteiten. Zo wordt gezorgd dat maatschappelijk bestemd vermogen daadwerkelijk wordt ingezet voor de maatschappelijke taken die aan woningcorporaties zijn opgedragen. Deze vermogensscheiding is bovendien in lijn met het besluit van de Europese Commissie van december 2009, dat opdraagt de taken van woningcorporaties in lijn te brengen met de Europese staatssteunregels. Voor hun diensten van algemeen economisch belang krijgen woningcorporaties staatssteun, vooral in de vorm van garantstelling via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Het Rijk en gemeenten staan vervolgens garant voor de garanties van het WSW.

Het tijdpad is kort. Al in het najaar van 2016 moeten de gemeente en de huurdersorganisatie hun zienswijze geven op het ontwerpvoorstel van de corporatie. Gemeenten en huurdersorganisaties kunnen zich al eerder voorbereiden. Hier staat een overzicht van het tijdpad (PDF).

Het ontwerpvoorstel moet uiterlijk 1 januari 2017 door de corporatie zijn ingediend bij de Autoriteit woningcorporaties (Autoriteit). Hierbij moeten zienswijzen worden bijgevoegd van de gemeente(n) waarin de corporatie actief is en van de huurdersorganisaties. Op die manier kan worden bekeken of de corporatie na scheiding of splitsing kan bijdragen aan het lokale volkshuisvestingsbeleid.

Op deze pagina’s is voor corporaties, gemeenten en huurders informatie vinden over het scheiden en splitsen, de zienswijzen en de eventuele effecten op de huidige en toekomstige voorraad.

Meer informatie over het ontwerpvoorstel en zienswijzen vindt u op de hulppagina.