U bent hier

Prestatieafspraken

De belangrijkste doelen van de Woningwet 2015 zijn de activiteiten van en het toezicht op woningcorporaties nader te reguleren. Inbedding van het maatschappelijk presteren van woningcorporaties in het lokale beleid is hier onderdeel van.

De verhoudingen tussen gemeente, woningcorporatie en huurdersorganisatie – de lokale driehoek – zijn veranderd. Het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid is de basis voor maatschappelijke investeringen door corporaties, dat is de kern. Aan dit beleid dienen corporaties naar redelijkheid bij te dragen. De exacte bijdrage van de corporatie aan het volkshuisvestingsbeleid komt tot stand in samenspraak met huurdersorganisatie en gemeente. Dit wordt bekrachtigd in prestatieafspraken.


(klik op de afbeelding voor een vergroting)

Succesvolle samenwerking begint dus met de inzet van de gemeente om volkshuisvestingsbeleid te formuleren, met concrete en realiseerbare doelen. Vervolgens is het aan de woningcorporatie om een beargumenteerd en transparant overzicht te bieden van de bijdrage die zij kan en wil leveren aan deze doelen. De huurdersorganisatie denkt mee over de bijdrage die de corporatie aan het volkshuisvestingsbeleid levert en de effecten daarvan voor de huurders. Woningcorporatie, gemeente en huurdersorganisatie stellen in een gelijkwaardig overleg prestatieafspraken vast en evalueren tot slot samen de uitvoering van de gemaakte afspraken.

De Woningwet geeft wel de procedure aan voor de lokale samenwerking, maar stelt hieraan verder geen vormvereisten. De Handreiking Prestatieafspraken helpt om binnen de kaders van de Woningwet 2015 richting te geven aan dit lokale samenwerkingsproces. 

Op deze pagina is voor gemeenten, huurdersorganisaties en woningcorporaties informatie te vinden over de Handreiking Prestatieafspraken.