U bent hier

Marktwaardering

Op grond van de Woningwet dienen toegelaten instellingen (corporaties) vanaf 2016 voor de jaarrekening hun vastgoed in exploitatie te waarderen op basis van marktwaarde in verhuurde staat. Om de kosten voor taxaties welke in dit kader gebruikelijk zijn, te drukken, is een Handboek modelmatig waarderen marktwaarde opgesteld. Dit handboek is opgenomen als bijlage 2 bij de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting (RTIV) en betreft een nadere uitwerking van de Woningwet (artikel 35 lid 2) en het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV) (artikel 31). In de Woningwet is bepaald dat de marktwaarde op basis van de contante waarde van inkomende en uitgaande kasstromen berekend dient te worden (de DCF-methode). Voor de waardering kunnen corporaties kiezen uit een basisversie (waardering volgens het handboek met de daarin beschreven normbedragen) en een full versie (waardering met een afwijkingsmogelijkheid van de normbedragen op benoemde vrijheidsgraden en ondersteuning van een externe taxateur).

Om te borgen dat het waarderingshandboek blijft leiden tot een waardering van de marktwaarde, wordt het handboek jaarlijks geactualiseerd en periodiek gevalideerd. Voor de begeleiding van de jaarlijkse actualisatie en periodieke validatie heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken een breed samengestelde klankbordcommissie geformeerd bestaande uit Aw, WSW, Aedes, en vertegenwoordigers van corporaties, taxateurs en accountants.