U bent hier

Handige links

Handige links

Hieronder staat voor huurders en gemeenten een overzicht van bronnen die inzicht kunnen bieden in de financiële mogelijkheden van de corporatie en die ondersteunend kunnen zijn aan het maken van een woonvisie of prestatieafspraken.

Database prestatieafspraken

Via de database prestatieafspraken kunt u inzicht krijgen in en toegang krijgen tot de inhoud van de prestatieafspraken die in Nederland zijn gemaakt. Zoek bijvoorbeeld op met wie uw gemeente allemaal prestatieafspraken sluit, of welke gemeenten en corporaties afspraken maken over betaalbaarheid.

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Het WSW geeft uitgebreide informatie over prestatieafspraken en biedt een rekenmodel aan dat u in samenwerking met de corporatie kunt invullen. Met dit rekenmodel wordt inzichtelijk welke financiële consequenties prestatieafspraken hebben en wat er verandert in de financiële ratio's van een corporatie wanneer prestatieafspraken in onderling overleg worden veranderd. 

Transparantietool Aedes

Welke financiële gevolgen heeft het als een woningcorporatie kiest voor bijvoorbeeld meer nieuwbouw, minder huurverhoging of juist voor isolatie van woningen? De door Aedes ontwikkelde Transparantietool laat dat op praktische wijze zien. Corporaties geven zo stakeholders als gemeenten en huurders inzicht in gevolgen van mogelijke keuzes. Deze tool is sinds april 2016 beschikbaar voor leden van Aedes.

Oordeelsbrieven over individuele corporaties via de Autoriteit woningcorporaties

Elk jaar beoordeelt de Autoriteit woningcorporaties (Aw) of corporaties hun financiën op orde hebben nu en in de toekomst, of zij zich aan de regels gehouden hebben en of er risico’s zijn in de governancestructuur in de corporatie. Dit legt de Aw vast in een brief aan elke corporatie; via deze link kunt u de brieven van de Aw inzien. Deze brieven komen jaarlijks in december beschikbaar en hebben betrekking op het voorgaande boekjaar.

Corporatie in perspectief, de Aedes CiP

De Aedes-CiP geeft inzicht in volkshuisvestelijke en financiële gegevens van alle individuele woningcorporaties. De Aedes-CiP is gebaseerd op de gegevens die de corporaties over het voorgaande boekjaar bij Corpodata hebben aangeleverd. U treft hier alle corporaties aan (maar niet op het niveau van een individuele gemeente). De CiP komt jaarlijks beschikbaar in december.

Aedes benchmark

De Aedes-benchmark geeft inzicht in de prestaties van individuele corporaties ten opzichte van andere corporaties op twee onderdelen: bedrijfslasten en huurdersoordeel. Naast de individuele scores maakt Aedes ook eenbenchmarkrapportage. Met de benchmarkrapportage en de individuele scores geeft Aedes de buitenwereld inzicht in de branchebrede prestaties. De meeste corporaties doen mee aan de benchmark over bedrijfslasten. Aedes breidt de benchmarks in 2016 uit op de onderdelen onderhoud, betaalbaarheid en beschikbaarheid en duurzaamheid. Dit komt in november beschikbaar.

Visitatierapporten

De Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) stelt de visitatierapporten beschikbaar van alle corporaties die gevisiteerd zijn. Slechts een kleine minderheid is nog niet gevisiteerd. Deze rapporten geven veel inzicht in het reilen en zeilen van de corporatie in de lokale setting. De rapportages komen openbaar beschikbaar op het moment dat ze afgerond zijn. Dat is geen vast moment in het jaar.

Open data, dVI via Corpodata

Op de site van Corpodata krijgt u inzage in veel relevante gegevens van individuele corporaties op basis van de jaarlijkse verantwoordingsinformatie, de dVi. Dit is uitgesplitst naar de financiële informatie en de informatie over de ontwikkelingen in bijvoorbeeld sloop, verkoop of bouw van woningen. De database bevat gegevens van alle corporaties en op vele onderdelen ook op het niveau van de gemeente(n) waar de corporatie werkzaam is.

Leefbaarometer

De leefbarometer geeft inzicht in de leefbaarheidsituatie en leefbaarheidontwikkeling over de periode 2002-2014 op verschillende ruimtelijke schaalniveaus (zoals postcode, buurt en gemeente). De leefbaarometer is gebaseerd op een honderdtal indicatoren m.b.t. woningen, bewoners, voorzieningen, veiligheid en fysieke omgeving.

Woningbehoefte

Het Socrates-model levert een prognose op van vraag, aanbod, overschotten en tekorten op de woningmarkt. Onderscheid wordt gemaakt op grond van eigendomsverhouding, bouwwijze en prijs. Op grond hiervan wordt een consumentgericht bouwprogramma berekend dat de marktpotentie weerspiegelt. Naast het nationale niveau geeft dit model voorspellingen op provinciaal niveau. Verschijnt driejaarlijks op basis van het WoON. Het hier gepresenteerde is gebaseerd op de gegevens uit 2013. Medio 2016 zullen de nieuwe modeluitkomsten beschikbaar zijn. 

Bevolkingsgroei/krimp

Deze link geeft inzicht in de bevolkingsgroei c.q. bevolkingskrimp per gemeente ten opzichte van 15 jaar geleden (2000 – 2015) en verwachting over 15 jaar (2015 - 2030), zoals samengesteld door het Planbureau voor de Leefomgeving. Daarnaast geeft deze link inzicht in de groei en krimp van het aantal huishoudens in de afgelopen en de komende 15 jaar.