U bent hier

FagelCats en de invloed van de herziene Woningwet

Karin Laglas (Ymere) over Amsterdams sloopnieuwbouwproject

Het sloopnieuwbouwproject FagelCats van woningcorporatie Ymere staat in een typisch Amsterdamse wijk. De naam van het innovatieve project is veelzeggend: het beslaat panden aan de Fagelstraat en Jacob Catskade. FagelCats biedt een levensloopbestendige plek aan ouderen uit de buurt, met elf sociale huurwoningen, elf vrije sectorwoningen en vier groepswoonruimtes. Karin Laglas, voorzitter van de directieraad van Ymere,  vertelt over FagelCats en de gevolgen van de nieuwe Woningwet voor projecten als deze. 

Innovatie in de woonsector

Laglas: ‘Het project is tot stand gekomen in heel nauw overleg met buurt en gemeente; een mooi voorbeeld van de innovatieve samenwerking die de nieuwe Woningwet beoogt. Ook technisch gezien is FagelCats innovatief: via het binnenterrein is een verbinding gemaakt tussen de Fagelstraat en de Jacob Catskade.’

FagelCats biedt levensloopbestendige huurwoningen aan ouderen die nog niet, of slechts gedeeltelijk, hulpbehoevend zijn. Alle faciliteiten waarop zij in de toekomst mogelijk een beroep doen, zijn hier aanwezig. De groepswoonruimtes worden gehuurd door zorggroep Amsta. Daar wonen per groepsruimte zes demente ouderen, die onder begeleiding midden in de samenleving kunnen blijven wonen.

Projecten als deze dragen eraan bij dat ouderen in hun eigen buurt kunnen blijven. Daar is behoefte aan. ‘Het is karakteristiek voor Amsterdam dat allerlei verschillende mensen dicht bij elkaar wonen’, vindt Laglas. ‘Ouderen horen daar ook bij. Het is goed om ervoor te zorgen dat zij hun geliefde buurt niet hoeven te verlaten.’

De visie van woningcorporatie Ymere is dat een gemengde wijk voor iedereen beter en prettiger is: ‘Bij herstructureringsprojecten proberen we buurten aan te passen die zijn samengesteld uit eenzijdige sociale huurwoningen. Na de sloop laten we een deel van de sociale huurwoningen terugkomen. Dat combineren we waar nodig met vrije sectorwoningen en koopwoningen.’

Samenwerken met marktpartijen

De herziene Woningwet beoogt dat corporaties zich weer gaan richten op hun kerntaak: sociale huurwoningen. ‘Projecten als  FagelCats kunnen we in de toekomst daarom niet altijd meer zelfstandig uitvoeren’, legt Laglas uit. ‘Voor de vrijesectorwoningen, die nu onderdeel waren van het project, moet voortaan een markttoets plaatsvinden. Afhankelijk van de uitkomst moeten we mogelijk gaan samenwerken met een marktpartij.’
Ymere werkt al langer samen met marktpartijen. ‘Die formule, waarbij wij de sociale huurwoningen op ons nemen en de marktpartij de koopwoningen en vrijesectorhuur, is ons niet vreemd. Het is wel de vraag hoe ver je daarin wil gaan. Het in samenwerking ontwikkelen van een kleinschalig project als FagelCats is lang niet altijd doelmatig.’ 

Marktpartijen kijken daarbij veel meer naar inkomstmogelijkheden. Of ze aan een dergelijk project willen meewerken, hangt sterk af van de locatie: kunnen ze daar een hoge huur incasseren? Laglas concludeert: ‘Het is moeilijk te voorspellen hoe en waar marktpartijen willen instappen in zo'n gezamenlijk project.’

Vastgoed is traag

Het uitvoeren van een project als FagelCats wordt onder de nieuwe Woningwet in dat opzicht lastig. Ook een aantal huidige projecten komt in het gedrang. Laglas: ‘Vastgoed is traag. We hebben een aantal langlopende projecten die onder de nieuwe wet niet meer mogelijk zouden zijn. Daarbij zijn wel al buurtbewoners en huurders betrokken, door middel van bijvoorbeeld bewonersoverleg. Daar kunnen we nu niet zomaar mee stoppen. Zulke situaties moeten we op een goede manier oplossen, zonder schade voor de betrokkenen.’

Hoewel de Woningwet per 1 juli van kracht is, anticipeerde Ymere er al langer op. ‘We zoeken intensief samenwerking met andere partijen. En overleg met huurders in dichtbewoonde buurten is voor ons eigenlijk eerder regel dan uitzondering. Dat blijkt wel uit het project FagelCats. In die zin formaliseert de Woningwet de koers die wij al eerder hebben ingezet.'