U bent hier

Bibliotheek

Rapportage Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties 2018

Rekenmodel IBW 2018 leeg

Handleiding rekenmodel IBW 2018

QenAs IBW 2018

IBW 2018 - per gemeente

IBW 2018 - per gemeente

IBW 2018 - in het kort

Toelichting inventarisatie plancapaciteit

Inventarisatie plancapaciteit

Kamerbrief over rapportage plancapaciteit

Staat van de Volkshuisvesting 2018 - Bijlage 4: Monitor prestatieafspraken 2018

Staat van de Volkshuisvesting 2018 - Bijlage 3: Monitor nieuwbouw sociale huurwoningen 2018

Staat van de Volkshuisvesting 2018 - Bijlage 2: Aardgasloze nieuwbouw: nulmeting woningbouw 2018

Staat van de Volkshuisvesting 2018 - Bijlage 1: Verhuis en slaagkansen

Staat van de Volkshuisvesting 2018

Aanbiedingsbrief Staat van de Volkshuisvesting 2018

Kamerbrief Nationale Woonagenda en regiogesprekken

Wijzigingen Handboek maart 2018 - krimpgebieden

Handboek Marktwaardering 2017 (versie16-3-2018)

Effectrapportage handboek marktwaardering 2017 versus 2016

Notitie marktontwikkelingen marktwaarde verhuurde staat

Ontheffingsbesluit gemeente Druten

Ontheffingsbesluit gemeente Wijchen

Eindrapportage 'Samen bouwen aan middenhuur'

Memo accountantscontrole

Wijzigingen Handboek Marktwaardering 2017

Validatie Handboek 2016

Voorbeeld verklaring onderzoeksverplichtingen bij full taxaties

Handboek marktwaardering (gerectificeerde versie)

Wijzigingen rectificatie Handboek marktwaardering

Convenant Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector

Aanbiedingsbrief Staat van de Woningmarkt 2017

Rapport Staat van de Woningwet 2017

Flyer BZK-Woningmarktscriptieprijs 2018

Presentatie accountantsvisie Arjan Verwoert

Presentatie taxaties en datakwaliteit (Paul Nelisse en Sake van den Berg)

Presentatie actualisatie handboek Jimmy Kools

Presentatie validatie handboek Johan Conijn

Presentatie asset management buiten de Randstad (Jeroen Brouns)

Presentatie asset management Woonstad Rotterdam

Presentatie beleidswaarde AW-WSW

Presentatie beleidsvisie BZK

Presentatie algemeen

De gemiddelde terugverdientijden van energetische maatregelen

Are homeowners better citizens?

Ongelijke gevallen, ongelijk behandeld

Validatie Handboek 2016

De validatie is uitgevoerd op basis van waarderingsgegevens die corporaties hebben aangeleverd. Het is een tijdrovend proces gebleken om tijdig de benodigde waarderingsgegevens te ontvangen. Bovendien bleek dat de waarderingsgegevens op zeer uiteenlopende wijzen werden toegestuurd. Door vooraf afspraken te maken met de softwareleveranciers over de benodigde data en het format waarin de data worden aangeleverd, is het mogelijk het proces van dataverzameling veel efficiënter te laten verlopen. Daarmee kan tijdwinst worden geboekt die ten goede kan komen aan de kwaliteit van de validatie van het handboek en aan de tijdige oplevering van het nieuwe handboek. 

Informatieblad voor particuliere verhuurders

Accountantsprotocol 2017

Het accountantsprotocol 2017 vervangt Bijlage 4 bij de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015In het protocol worden door de Autoriteit woningcorporaties eisen gesteld aan de werkzaamheden van de accountants bij corporaties.

Verantwoordingsinformatie (dVi) 2017

De Verantwoordingsinformatie (dVi) 2017 vervangt Bijlage 3 bij de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015.

Memo: Wijzigingen Handboek Marktwaardering

Een overzicht van de de wijzigingen in het Handboek Marktwaardering.

Het Handboek Marktwaardering 2017

Het Handboek Marktwaardering 2017 vervangt Bijlage 2 bij de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015. Op grond van de Woningwet moeten toegelaten instellingen voor de jaarrekening hun vastgoed in exploitatie waarderen op basis van marktwaarde in verhuurde staat. De wijze waarop waardering plaats vindt is vastgelegd in Het handboek Marktwaardering.

IBW-data Update18-9-2017

Getekende brief_Nijkerk

Besluit Rhenam Wonen

Gegevensopvraag (Excel)

Gegevensopvraag

RTIV per 1-7-17

BTIV per 1-7-17

Veegregeling Wonen

Veegbesluit Wonen

Aanbiedingsbrief Staat van de volkshuisvesting 2017

De Staat van de Volkshuisvesting is op 6 juni jl. door Minister Plasterk aan de Tweede Kamer aangeboden. Hierin wordt de stand van zaken op de woningmarktmarkt beschreven met in bijzonder aandacht voor het reilen en zeilen van de woningcorporaties.

Staat van de Volkshuisvesting 2017

De Staat van de Volkshuisvesting is op 6 juni jl. door Minister Plasterk aan de Tweede Kamer aangeboden. Hierin wordt de stand van zaken op de woningmarktmarkt beschreven met in bijzonder aandacht voor het reilen en zeilen van de woningcorporaties.

Lokale en regionale woonvisies

Woonvisies van gemeenten zijn met het van kracht worden van de herziene Woningwet in 2015 van groter belang geworden om aan te geven wat de gemeente verwacht van corporaties maar ook wat andere partijen zoals beleggers zouden kunnen bijdragen aan het lokale woonbeleid. In dit onderzoek leest u in hoeverre gemeenten die grotere rol oppakken en een moderne woonvisie opstellen, wie zij daarbij betrekken, waar het over gaat en hoe dat lokale proces daadwerkelijk vorm krijgt. Ook geeft het onderzoek inzicht in de redenen om (nog) geen woonvisie op te stellen. Conclusie: verreweg de meeste gemeenten hebben een nieuwe woonvisie of stellen de visie op in 2017, betrekken daar vele spelers bij en zoeken naar vormen om ook een breed lokaal publiek te betrekken, niet alleen professionele organisaties zoals corporaties, huurdersorganisaties, zorginstellingen of beleggers. 

Zicht op prestatieafspraken

Het maken van prestatieafspraken tussen gemeenten en corporaties is al jaren gebruikelijk. Maar door de herziene Woningwet heeft het een enorme boost gekregen: nooit eerder werden zoveel nieuwe of aangepaste prestatieafspraken opgesteld als eind 2016: het betreft ten minste 84% van de sociale voorraad. Op basis van de herziene wet hebben huurdersorganisaties een gelijkwaardige rol gekregen bij het opstellen van de afspraken: 90% van de afspraken werden door huurders ondertekent. Ook dit is nooit eerder vertoond. De afspraken zijn concreter geworden als in het verleden. Verduurzaming van de sociale voorraad komt het meest voor in afspraken. 

Monitor nieuwbouw Sociale Huurwoningen

Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van de kwaliteit, kosten en opbrengsten van de nieuwbouw van sociale huurwoningen. De belangrijkste conclusies zijn:

  • De nieuwbouw van sociale huurwoningen trekt aan. 
  • De toename van nieuwbouw zal vooral sterk zijn in de grotere gemeenten (>100.000). 
  • Het zwaartepunt van de nieuwbouw is verschoven van woningen met een huur tussen de aftoppings-en de liberalisatiegrens naar woningen met een huur tot de aftoppingsgrens. 
  • Het gaat om kleinere woningen met een lager afwerkingsniveau. 

Monitor Investeren in de Toekomst 2017

Uit de Monitor Investeren in de Toekomst 2017 komt naar voren dat er geen noodzaak bestaat voor een omvangrijke nieuwbouw- of renovatieopgave om voldoende geschikte woningen voor ouderen te creëren. Het aandeel ouderen dat zelfstandig woont is de afgelopen jaren toegenomen, het aantal ouderen dat een beroep doet op een sociale huurwoning is afgenomen. Dit komt zowel door hun toegenomen zelfredzaamheid, als ook onder invloed van het beleid dat is gericht op langer zelfstandig wonen. De MIT stelt dat het langer zelfstandig wonen van ouderen vooral mogelijk is door het aanpassen van bestaande woningen door (kleine) aanpassingen met tredeverkleiners, trapliften, hellingbanen e.d. Daarmee kunnen ouderen langer zelfstandig blijven wonen zonder te verhuizen.

Niet-verleende ontheffing Nijmegen

Ontheffingsbesluit Eemnes

Besluit Intermaris Waterland

Niet-verleende ontheffing_Oegstgeest

Bindende uitspraak en advies Zoetermeer

Bindende uitspraak en advies Leiderdorp

Bindende uitspraak en advies Delft

Ontheffingsbesluit Nijmegen

Ontheffingsbesluit Arnhem

Ontheffingsbesluit Leiden

Ontheffingsbesluit Soest (Alliantie)

Ontheffingsbesluit Amersfoort (Alliantie)

Ontheffingsbesluit Soest

Ontheffingsbesluit Amersfoort

Woningwet na Veegwet wonen

Ontheffingsbesluit Gooi en Omstreken

Handreiking BZK implementatie full-versie, 11 januari 2017

Overzicht leveranciers taxatie mgt systemen

Rapportage vereisten NRVT

Delen gegevens taxateur

Verklaring opdrachtgever onderzoekverplichtingen Handboek (DEF)

Checklist offerte taxateur

Offerteverzoek taxateur

Schema full-verplichting

Overzicht Krimp en aardbevingsgebieden

Schema full-taxatieproces taxatie

Presentatie Fakton 21 december 2016

Presentatie Cushman 21 december 2016

Presentatie Deloitte 21 december 2016

Presentatie BZK 21-12-2016

Model bestuursverklaring - verantwoording bij intermediaire verhuur

Ontheffingsbesluit Wooncompagnie

Ontheffingsbesluit Intermaris

Validatie Handboek Marktwaardering

Actualisatie Handboek Marktwaardering

Inwerkingtredings-kb vergunninghouders

Wijziging beleidsregels diensten vergunninghouders

Wijziging mandaatbesluit vergunninghouders

Wijziging RTIV vergunninghouders

Wijziging BTIV vergunninghouders

Wijziging Woningwet Vergunninghouders

1. Besluit Fryslân

19. Besluit Limburg

18. Besluit Metropoolregio Eindhoven

17. Besluit Zeeland (zonder Tholen)

16. Besluit West-Brabant en Hart van Brabant

15. Besluit Noordoost Brabant

14. Besluit Drechtsteden / Hoeksche Waard / Goeree-Overflakkee

13. Besluit Woongaard

12. Besluit Arnhem / Nijmegen

11. Besluit Haaglanden / Midden-Holland / Rotterdam

10. Besluit Food Valley

9. Besluit U16

8. Besluit Oost-Nederland

7. Besluit Holland Rijnland

6. Besluit Amersfoort / Noord-Veluwe / Zeewolde

5. Besluit Metropoolregio Amsterdam

4. Besluit Zwolle / Stedendriehoek

3. Besluit Noord-Holland Noord

2. Besluit Groningen / Drenthe

Woningmarktregio's

Overzicht indicatie bestedingsmiddelen

IBW - individueel model

Toelichting Indicatieve bestedingsruimte woningcorporaties

Indicatie bestedingsmiddelen per corporatie

Indicatie bestedingsmiddelen per gemeente

Strategische keuzes bij scheiden en splitsen

Aanmerken vastgoed

Brief aanbieding staat van volkshuisvesting

Staat van de volkshuisvesting

Inspiratiegids energiebesparing en duurzame opwekking

In deze gids kunt u kennismaken met inspirerende voorbeelden van goede prestatieafspraken op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing. De gids is geactualiseerd met nieuwe voorbeelden, met concrete teksten rondom afspraken en nieuwe ‘lessons learned’ van succesvolle afspraken. Een must-read voor iedereen bij de gemeente, de verhuurder of de huurdersorganisatie die aan de slag wil met woonvisies en prestatieafspraken!

Vastgoed voor de buurt

Aanmerken vastgoed

Verklaring van de gemeente

Bijlage Q&A 389

Verklaring van de gemeente

Toestemmingsformulier

Opdrachtformulier

Brochure Subsidieregeling huisvesting vergunninghouders

Accountantsprotocol - Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 1-1-16

Verantwoordingsinformatie dVi - Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 1-1-16

Toelichting - Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 1-1-16

Toetsing huishoudinkomen - Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 1-1-16

Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 1-1-16

Markttoets bij beleidsregel vergunninghouders

Statuten(wijziging) voor woningcorporaties

Beleidslijn ministerie inzake vrijtekening/vrijwaring bestuurdersaansprakelijkheid

Goedkeuringsregime niet-daeb-activiteiten

Dit schema geeft het goedkeuringsproces weer voor niet-deab activiteiten.

Schema toewijzing sociale huurwoningen

Dit schema is een visualisatie van de regels met betrekking tot het toewijzen van sociale huurwoningen.

Factsheet Markttoets

Deze Factsheet Markttoets helpt gemeenten bij het doorlopen van de zogenoemde markttoets. Deze markttoets is er voor woningcorporaties die hun daeb- en niet-daebactiviteiten administratief hebben gescheiden.

Handreiking Prestatieafspraken (herzien)

Dit document biedt lokale partners handvatten om de samenwerking rond woonvisie en prestatieafspraken vorm te geven. De handreiking is voorzien van tips, praktijkvoorbeelden en valkuilen voor huurderorganisaties, gemeenten en corporaties en behandelt de stappen in het proces van het opstellen van een woonvisie tot verslaglegging en verantwoording.

Waar staat wat in Woningwet, BTIV en regeling?

Dit document geeft een overzicht van relevante onderwerpen en verwijst naar informatie daarover in de Woningwet, BTIV en/of Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting.

Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV) 2015

Het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting bevat nieuwe regels voor woningcorporaties. Deze werken de herzieningen in de woningwet verder uit.

Woningwet 2015 in vogelvlucht

Dit document geeft een kort, helder overzicht van de veranderingen die de nieuwe woningwet teweeg brengt. Wat betekent de herziening voor de taken van woningcorporaties, de rol van gemeenten en de rol van huurders? En hoe is het toezicht op corporaties en bestuurders nu geregeld?

Woningwet 2015

Dit document bevat de wijzigingen van de woningwet per artikel, de overgangsbepalingen, en wijzigingen in andere wetten als het gevolg van de wetswijzigingen.