U bent hier

Actueel

Op basis van de Woningwet scheiden de grote corporaties (omzet hoger dan €30 miljoen) vanaf 1 januari 2018 hun bezit in kernvoorraad ten behoeve van de doelgroep (DAEB) en overig vastgoed (niet-DAEB).

In de samenwerking tussen gemeenten, corporaties en huurders op lokaal niveau krijgt de Nederlandse volkshuisvesting daadwerkelijk vorm.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt u graag uit voor het WoONcongres 2016: “Wonen in Beweging” in de Fokker Terminal in Den Haag op 7 april 2016. Op het WoONcongres worden de belangrijkste resultaten van het jongste WoonOnderzoek Nederland (WoON), het grootste woni

Ook in 2016 maakt het Huurdersoordeel deel uit van de Aedes-benchmark. Maar rond de aanlevering van de onderzoeken verandert dit jaar een en ander.

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) richt zich de komende jaren op ‘integraal toezicht’: zij behandelt alle aspecten van governance, integriteit, rechtmatigheid, financiële continuïteit en de bescherming van het maatschappelijk vermogen bij corporaties. Dat meldt de toezichthouder in haar toezic

Op 7 april 2016 vindt in Den Haag het WoOn-congres 2016 plaats over de woonbehoefte van Nederland. Een van de workshops op deze dag draait om het scheiden en splitsen.

Gemeenten, woningcorporaties en andere verhuurders kunnen vanaf vandaag subsidie aanvragen voor de bouw van woonvoorzieningen voor vluchtelingen met een verblijfsstatus (vergunninghouders).

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) gaat in navolging van haar rechtsvoorganger het Centraal Fonds Volkshuisvesting, een stresstest uitvoeren bij alle corporaties met een derivatenportefeuille.

In december 2015 zijn de technische wijzigingen in het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV) in een openbare internetconsultatie voorgelegd. Alle geïnteresseerden hadden de gelegenheid aan te geven hoe de regelgeving beter uitvoerbaar gemaakt kon worden.

Uit de Corporatiebarometer, de jaarlijkse peiling van Aedes onder corporatiebestuurders, blijkt dat de helft van de woningcorporaties in 2015 bijzondere maatregelen nam om vergunninghouders aan een woning te helpen. De corporatiebarometer is een online enquête die de redactie van de Aedes-media s

Pagina's