U bent hier

Actueel

Op grond van de nieuwe Woningwet dienen toegelaten instellingen (corporaties) voor de jaarrekening hun vastgoed in exploitatie te waarderen op basis van marktwaarde in verhuurde staat. Hier volgt een nadere toelichting op aspecten die hierbij komen kijken.

Op 13 juli 2016 heeft minister Blok de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken rondom de vorming van woningmarktregio’s. Gemeenten konden tot 1 juli 2016 een aanvraag indienen voor een woningmarktregio. In totaal zijn twintig verzoeken ingediend. Met de aanvragen is er een dekkend beeld van Nederland en kunnen werkgebieden worden vastgesteld voor alle corporaties. In gemeenten buiten dit gebied mogen zij niet meer uitbreiden door nieuwbouw of aankoop van vastgoed. Dit vergroot de focus op het kernwerkgebied.

Op maandag 11 juli 2016 is voor het eerst een jaarrekening met een digitaal getekende accountantsverklaring aangeleverd bij de Autoriteit woningcorporaties (via CorpoData).

Per 1 juli 2016 komt er meer informatie beschikbaar over de verschillende onderwerpen binnen de nieuwe Woningwet. De website Woningwet2015 krijgt twee ‘zuster-websites’, te weten Huurregelgeving en Investeren in de woningmarkt.

De Autoriteit woningcorporaties heeft de Q & A’s bij het beoordelingskader scheiden DAEB/niet-DAEB gepubliceerd. Hierin worden vragen beantwoord over onder andere het ‘verlicht regime’, governance, maatschappelijk gebonden vermogen en financiële ratio’s en het financieringsplan.

In de Woningwet is opgenomen dat woningcorporaties naar redelijkheid bijdragen aan de uitvoering van het lokale volkshuisvestingsbeleid. Hiertoe brengen corporatie jaarlijks voor 1 juli een ‘bod’ uit met voorgenomen werkzaamheden.

Of de corporatie een administratieve scheiding, een juridische splitsing, of de hybride variant doorvoert, heeft effect op de strategie van de woningcorporatie. Hetzelfde geldt voor de verdeling van het vastgoed over de DAEB en niet-DAEB.

Meld u aan: Op 23 juni aanstaande vindt in Utrecht de (gratis) bijeenkomst plaats over het maken van prestatieafspraken over energiebesparing.

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft haar beoordelingskader scheiden DAEB/niet-DAEB gepubliceerd. Aan de hand van dit kader beoordeelt de Aw de voorstellen waarin woningcorporaties aangeven hoe zij hun kerntaken gaan scheiden van hun andere activiteiten.

Pagina's