U bent hier

Actueel

De minister van Wonen en Rijksdienst geeft sinds 2016 jaarlijks voor 1 juli aan gemeenten en huurdersorganisaties een indicatie van de financiële bestedingsruimte van corporaties voor de uitvoering van het volkshuisvestingsbeleid. Om de gebruiksvriendelijkheid van het instrument -waar nodig- te verbeteren, starten we vanaf vandaag een online consultatie. 

De wijziging van de Woningwet die het mogelijk maakt dat corporaties meer kunnen doen voor vergunninghouders, is in werking getreden. Met deze wijziging mogen zij gebouwen van derde partijen verbouwen, verhuren en onderhouden. Voorwaarde is wel dat meer dan de helft van het gebouw wordt bewoond door vergunninghouders.

Op basis van de Woningwet scheiden corporaties vanaf 1 januari 2018 hun bezit in DAEB en niet-DAEB. Een corporatie is minimaal verplicht om de niet-DAEB-activiteiten binnen de eigen organisatie via een gescheiden boekhouding administratief te scheiden.

Minister Blok heeft de Tweede Kamer de resultaten van het onderzoek 'Huurdersparticipatie in beeld' (PDF) gestuurd. Hierin is de stand van zaken van de huurdersparticipatie in de corporatiesector onderzocht.

Corporaties moeten zich richten op het huisvesten van de doelgroep: mensen met een smalle beurs. Op basis van de Woningwet scheiden corporaties vanaf 1 januari 2018 hun bezit in kernvoorraad en overige voorraad. Door de scheiding van het bezit, wordt voor iedereen duidelijk welke woningen voor lage inkomens zijn bedoeld, en welke woningen al dan niet op termijn niet meer tot de sociale voorraad behoren.

In de afgelopen twee weken vonden er vijf regiobijeenkomsten plaats rondom scheiden en splitsen binnen de nieuwe Woningwet. Het doel van deze bijeenkomsten was om nog eens helder te krijgen wat de rol van de corporaties is bij de samenwerking met gemeenten en huurders en hoe de partijen samen tot het beste ontwerpvoorstel kunnen komen.  In Assen, Dordrecht, Amersfoort, Eindhoven en Amsterdam kwamen huurders, corporaties en gemeenten bij elkaar. Van de bijeenkomst in Amsterdam vindt u hieronder een (beeld)verslag.

De vraag naar vrije sector huurwoningen stijgt. Een goed functionerende vrije huursector is van belang om huishoudens te bedienen die behoefte hebben aan flexibiliteit, geen woning willen of kunnen kopen of geen toegang hebben tot de sociale huursector.

Op 31 augustus vond een slotbijeenkomst plaats van de succesvol verlopen pilot waarbij woningcorporaties met behulp van de SBR-methode (Standard Business Reporting) hun jaarverslag digitaal aanleverden aan CorpoData. Tijdens de pilot is tevens een Nederlandse primeur gerealiseerd.

Eind september en begin oktober vinden vijf regiobijeenkomsten plaats over scheiden en splitsen door woningcorporaties.

Op 30 augustus 2016 zijn op verzoek van gemeenten woningmarktregio’s vastgesteld. Daarmee hebben alle corporaties in Nederland die geen categorale instelling zijn een kernwerkgebied gekregen. Binnen dit gebied mogen zij in alle gemeenten werkzaam zijn.

Pagina's