U bent hier

Actueel

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) organiseert op woensdag 20 september een bijeenkomst voor softwareleveranciers van softwarepakketten die de marktwaarde in verhuurde staat voor woningcorporaties kunnen berekenen. 

Bij deze vragen wij uw medewerking voor het aanleveren van gegevens t.b.v. de validatie en actualisatie van het Handboek marktwaardering in 2017. Deze uitvraag op basis van vrijwilligheid is alleen op u van toepassing indien u voor de jaarrekening 2016 de full versie van het Handboek heeft toegepast voor de waardering van (delen van) uw portefeuille. Heeft u volledig de basisversie van toegepast, dan is deze uitvraag voor u niet van toepassing.

Op 9 februari is de Veegwet wonen gepubliceerd. In deze wetswijziging staat een aantal aanpassingen die de Woningwet voor corporaties, gemeenten, huurders en de toezichthouder beter uitvoerbaar maken.  Op 1 juli 2017 treedt deze wetswijziging in werking.

De Staat van de Volkshuisvesting is op 6 juni jl. door Minister Plasterk aan de Tweede Kamer aangeboden. Hierin wordt de stand van zaken op de woningmarktmarkt beschreven met in bijzonder aandacht voor het reilen en zeilen van de woningcorporaties.

Vanaf vandaag zijn de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW) te vinden op de interactieve landkaart op deze website.

Maandag 22 mei ontvangen alle corporaties een email van het ministerie van BZK over de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties, inclusief het Rekenmodel IBW voor hun corporatie (indien beschikbaar).

De Inspiratiegids is vernieuwd! In deze gids kunt u kennismaken met inspirerende voorbeelden van goede prestatieafspraken op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing.

De eerste Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW) werd eind juni 2016 gepubliceerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zoals opgenomen in de herziene woningwet maakt het ministerie jaarlijks voor 1 juli een indicatie openbaar over de beschikbare financiële middelen van woningcorporaties voor investeringen. Met deze indicatie kunnen gemeenten en huurders beter onderbouwd het gesprek met corporaties over de lokale prestatieafspraken aangaan.

Per 1 april 2017 zijn, naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer, de regels voor corporaties vereenvoudigd bij de verkoop van geliberaliseerde of te liberaliseren woningen aan derde partijen, zoals beleggers. Dit zijn woningen die dusdanig groot zijn dat zij ook op de vrije markt verhuurd zouden kunnen worden; corporaties kunnen deze woningen, die niet passen bij de inkomensdoelgroep, nu makkelijker verkopen. Zo wordt een passende, betaalbare voorraad gestimuleerd.

In 2016 werd voor het eerst de volledige cyclus prestatieafspraken doorlopen. Onderdeel daarvan was dat corporaties, gemeenten en/of huurdersorganisaties wanneer een conflict de totstandkoming van prestatieafspraken in de weg stond, zij dat punt konden voordragen aan de minister. De minister laat een onafhankelijke commissie, de Adviescommissie geschilbeslechting prestatieafspraken Woningwet onder leiding van Sybilla Dekker, een advies uitbrengen over het geschil. Op basis van dat advies doet de minister vervolgens een bindende uitspraak. Daarna is het de bedoeling dat de drie partijen opnieuw met elkaar aan tafel gaan om alsnog tot afspraken te komen.

Pagina's