U bent hier

Actueel

Bij het in gebruik geven van sociale huurwoningen door leegstandbeheerders als antikraak - op basis van een bruikleenovereenkomst - is geen sprake van (ver)huur. Hierbij gelden de wettelijke eisen voor inkomenstoetsing en verantwoording niet.

De uitdagingen op de woningmarkt zijn breder dan alleen sneller en meer bouwen. De doelstelling voor de hele woningmarkt is te voorzien in betaalbare woningen voor iedereen, voor nu en in de toekomst.

Alle corporaties, gemeenten, huurdersorganisaties en raden van commissarissen ontvangen op 4 en 5 april een uitnodiging om deel te nemen aan een digitale enquête in het kader van de evaluatie van de herziene Woningwet.

Het handboek marktwaardering wordt per medio maart gewijzigd. De wijziging van het handboek ziet uitsluitend toe op reguliere woningen in krimpgebieden.

Via een openbare internetconsultatie kan iedereen reageeren op de conceptvoorstellen voor de vereenvoudiging van de markttoets voor woningcorporaties en een verduidelijking voor gemeenten om middenhuurwoningen als schaars te kunnen benoemen.

Het kabinet investeert dit jaar 300 miljoen euro in een reeks maatregelen die de CO2-uitstoot in Nederland terugdringen. Het gaat om projecten om bestaande woonwijken aardgasvrij te maken, geothermie en minder CO2 in de landbouw en industrie.

De herziening van de Woningwet, die in 2015 in werking trad, wordt dit jaar geëvalueerd. Tijdens de evaluatie laat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de doeltreffendheid en effecten van de herziening onderzoeken.

Een goed functionerend en toekomstbestendig segment middenhuur is essentieel voor de woningmarkt. Een te kleine voorraad middenhuur is een bedreiging voor de lokale woningmarkt en daarmee voor het leef- en werkklimaat in de grote(re) steden.

Het Handboek Marktwaardering 2017 vervangt Bijlage 2 bij de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015. Op grond van de Woningwet moeten toegelaten instellingen voor de jaarrekening hun vastgoed in exploitatie waarderen op basis van marktwaarde in verhuurde staat.

Verbetering van de informatievoorziening binnen de corporatiesector met als uiteindelijke doel om informatie-uitwisseling met één druk op de knop mogelijk te maken en daarmee de administratieve lastendruk te verminderen.

Pagina's