U bent hier

Actueel

Rijk, grote gemeenten, verhuurders, onderwijsinstellingen en studentenvakbond LSVb slaan de handen ineen om het aanbod van studentenhuisvesting te verbeteren, meer zicht te krijgen op de lokale behoefte en de informatiepositie van studenten te verbeteren.

De uiterste datum voor het indienen van de jaarstukken voor woningcorporaties blijft vooralsnog 1 juli. Bij Koninklijk Besluit is de verplichting tot vervroegde indiening naar 1 mei voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Gemeenten zijn net als corporaties bezig grootschalig de gebruiksoppervlakten van woningen te meten, te controleren of daarvoor plannen op te stellen.

Het Handboek marktwaardering 2017 gaat uitgebreid in op het gebruik van de juiste oppervlakte voor de marktwaardering. Hiervoor is een groeipad aangegeven dat zich richt op 2019.

Vanaf vandaag zijn de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW) te vinden op deze website.

Het speelveld rondom wooncoöperaties is de afgelopen jaren volop in beweging. Bij herziening van de Woningwet is deze nieuwe vorm van zelforganisatie van bewoners in het wonen-domein wettelijk verankerd.

In de Staat van de Volkshuisvesting editie 2018 wordt een algemeen beeld geschetst van de belangrijkste ontwikkelingen voor huishoudens op de woningmarkt in relatie tot economische en demografische trends. 

Alle corporaties hebben vandaag een bericht ontvangen over de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties, inclusief het Rekenmodel IBW voor hun corporatie (indien beschikbaar). Volgende week worden de cijfers gepubliceerd op deze website.

Alle corporaties, huurdersorganisaties, gemeenten en Raden van Commissarissen hebben van Companen in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een vragenlijst ontvangen

Woningcorporaties en belastingplichtige verhuurders kunnen voor een aantal specifieke investeringen nog tot 1 juli 2018 een aanvraag indienen voor een korting op de verhuurderheffing die zij moeten betalen.

Pagina's