U bent hier

Actueel

Met het opnemen van de wooncoöperatie in de Woningwet 2015 is een fundament gelegd voor een alternatief voor het traditionele huren of kopen.

De Fokker Terminal in Den Haag was het decor voor het WoONcongres 2016. De resultaten van het WoON 2015 werden besproken en deelnemers discussieerden met elkaar hoe de woningmarkt ervoor staat.

De publicatie ‘Vastgoed voor de buurt, Corporaties investeren in leefbaarheid’ laat zien hoe corporaties de leefbaarheid van buurten faciliteren – samen met gemeenten, de buurt en maatschappelijke organisaties.

Investeren in kleinschalig, maatschappelijk vastgoed draagt bij aan de leefbaarheid in  buurten en wijken.  Investeren in de wijk, in veiligheid en in leefbaarheid blijft nodig. Dan gaat het niet alleen om investeringen in een solide sociale infrastructuur, maar ook in vastgoed.

De ministerraad heeft op voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst ingestemd met de benoeming van leden van de Adviescommissie geschilbeslechting prestatieafspraken Woningwet.

Op basis van de Woningwet scheiden de grote corporaties (omzet hoger dan €30 miljoen) vanaf 1 januari 2018 hun bezit in kernvoorraad ten behoeve van de doelgroep (DAEB) en overig vastgoed (niet-DAEB).

In de samenwerking tussen gemeenten, corporaties en huurders op lokaal niveau krijgt de Nederlandse volkshuisvesting daadwerkelijk vorm.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt u graag uit voor het WoONcongres 2016: “Wonen in Beweging” in de Fokker Terminal in Den Haag op 7 april 2016. Op het WoONcongres worden de belangrijkste resultaten van het jongste WoonOnderzoek Nederland (WoON), het grootste woni

Ook in 2016 maakt het Huurdersoordeel deel uit van de Aedes-benchmark. Maar rond de aanlevering van de onderzoeken verandert dit jaar een en ander.

Pagina's