U bent hier

Actueel

In het rapport ‘Ver van huis’ van de Parlementaire Enquête Commissie Woningcorporaties, is de aanbeveling gedaan dat de minister jaarlijks de Staat van de volkshuisvesting opmaakt.

Aedes en de Vereniging Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) hebben samen een model voor een reglement financieel beleid en beheer voor woningcorporaties opgesteld.

Met het opnemen van de wooncoöperatie in de Woningwet 2015 is een fundament gelegd voor een alternatief voor het traditionele huren of kopen.

De Fokker Terminal in Den Haag was het decor voor het WoONcongres 2016. De resultaten van het WoON 2015 werden besproken en deelnemers discussieerden met elkaar hoe de woningmarkt ervoor staat.

De publicatie ‘Vastgoed voor de buurt, Corporaties investeren in leefbaarheid’ laat zien hoe corporaties de leefbaarheid van buurten faciliteren – samen met gemeenten, de buurt en maatschappelijke organisaties.

Investeren in kleinschalig, maatschappelijk vastgoed draagt bij aan de leefbaarheid in  buurten en wijken.  Investeren in de wijk, in veiligheid en in leefbaarheid blijft nodig. Dan gaat het niet alleen om investeringen in een solide sociale infrastructuur, maar ook in vastgoed.

De ministerraad heeft op voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst ingestemd met de benoeming van leden van de Adviescommissie geschilbeslechting prestatieafspraken Woningwet.

Op basis van de Woningwet scheiden de grote corporaties (omzet hoger dan €30 miljoen) vanaf 1 januari 2018 hun bezit in kernvoorraad ten behoeve van de doelgroep (DAEB) en overig vastgoed (niet-DAEB).

In de samenwerking tussen gemeenten, corporaties en huurders op lokaal niveau krijgt de Nederlandse volkshuisvesting daadwerkelijk vorm.

Pagina's