U bent hier

Actueel

Op basis van de Woningwet scheiden corporaties vanaf 1 januari 2018 hun bezit in DAEB en niet-DAEB. Een corporatie is minimaal verplicht om de niet-DAEB-activiteiten binnen de eigen organisatie via een gescheiden boekhouding administratief te scheiden.

Minister Blok heeft de Tweede Kamer de resultaten van het onderzoek 'Huurdersparticipatie in beeld' (PDF) gestuurd. Hierin is de stand van zaken van de huurdersparticipatie in de corporatiesector onderzocht.

Corporaties moeten zich richten op het huisvesten van de doelgroep: mensen met een smalle beurs. Op basis van de Woningwet scheiden corporaties vanaf 1 januari 2018 hun bezit in kernvoorraad en overige voorraad. Door de scheiding van het bezit, wordt voor iedereen duidelijk welke woningen voor lage inkomens zijn bedoeld, en welke woningen al dan niet op termijn niet meer tot de sociale voorraad behoren.

In de afgelopen twee weken vonden er vijf regiobijeenkomsten plaats rondom scheiden en splitsen binnen de nieuwe Woningwet. Het doel van deze bijeenkomsten was om nog eens helder te krijgen wat de rol van de corporaties is bij de samenwerking met gemeenten en huurders en hoe de partijen samen tot het beste ontwerpvoorstel kunnen komen.  In Assen, Dordrecht, Amersfoort, Eindhoven en Amsterdam kwamen huurders, corporaties en gemeenten bij elkaar. Van de bijeenkomst in Amsterdam vindt u hieronder een (beeld)verslag.

De vraag naar vrije sector huurwoningen stijgt. Een goed functionerende vrije huursector is van belang om huishoudens te bedienen die behoefte hebben aan flexibiliteit, geen woning willen of kunnen kopen of geen toegang hebben tot de sociale huursector.

Op 31 augustus vond een slotbijeenkomst plaats van de succesvol verlopen pilot waarbij woningcorporaties met behulp van de SBR-methode (Standard Business Reporting) hun jaarverslag digitaal aanleverden aan CorpoData. Tijdens de pilot is tevens een Nederlandse primeur gerealiseerd.

Eind september en begin oktober vinden vijf regiobijeenkomsten plaats over scheiden en splitsen door woningcorporaties.

Op 30 augustus 2016 zijn op verzoek van gemeenten woningmarktregio’s vastgesteld. Daarmee hebben alle corporaties in Nederland die geen categorale instelling zijn een kernwerkgebied gekregen. Binnen dit gebied mogen zij in alle gemeenten werkzaam zijn.

Op grond van de nieuwe Woningwet dienen toegelaten instellingen (corporaties) voor de jaarrekening hun vastgoed in exploitatie te waarderen op basis van marktwaarde in verhuurde staat. Hier volgt een nadere toelichting op aspecten die hierbij komen kijken.

Op 13 juli 2016 heeft minister Blok de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken rondom de vorming van woningmarktregio’s. Gemeenten konden tot 1 juli 2016 een aanvraag indienen voor een woningmarktregio. In totaal zijn twintig verzoeken ingediend. Met de aanvragen is er een dekkend beeld van Nederland en kunnen werkgebieden worden vastgesteld voor alle corporaties. In gemeenten buiten dit gebied mogen zij niet meer uitbreiden door nieuwbouw of aankoop van vastgoed. Dit vergroot de focus op het kernwerkgebied.

Pagina's