U bent hier

Actueel

Via een openbare internetconsultatie kan iedereen reageeren op de conceptvoorstellen voor de vereenvoudiging van de markttoets voor woningcorporaties en een verduidelijking voor gemeenten om middenhuurwoningen als schaars te kunnen benoemen.

Het kabinet investeert dit jaar 300 miljoen euro in een reeks maatregelen die de CO2-uitstoot in Nederland terugdringen. Het gaat om projecten om bestaande woonwijken aardgasvrij te maken, geothermie en minder CO2 in de landbouw en industrie.

De herziening van de Woningwet, die in 2015 in werking trad, wordt dit jaar geëvalueerd. Tijdens de evaluatie laat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de doeltreffendheid en effecten van de herziening onderzoeken.

Een goed functionerend en toekomstbestendig segment middenhuur is essentieel voor de woningmarkt. Een te kleine voorraad middenhuur is een bedreiging voor de lokale woningmarkt en daarmee voor het leef- en werkklimaat in de grote(re) steden.

Het Handboek Marktwaardering 2017 vervangt Bijlage 2 bij de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015. Op grond van de Woningwet moeten toegelaten instellingen voor de jaarrekening hun vastgoed in exploitatie waarderen op basis van marktwaarde in verhuurde staat.

Verbetering van de informatievoorziening binnen de corporatiesector met als uiteindelijke doel om informatie-uitwisseling met één druk op de knop mogelijk te maken en daarmee de administratieve lastendruk te verminderen.

Wie loopt voorop in participerend Nederland? Die vraag stond centraal tijdens de verkiezing van de bewonerscommissie van het jaar van De Nieuwe Wind, een bureau dat huurders ondersteunt.

​Met zijn scriptie over effectievere toewijzing van sociale huurwoningen heeft Bob Witjes de BZK-Woningmarktscriptieprijs gewonnen. Hij ontving dinsdag 7 november een cheque van 2.500 euro uit handen van directeur Woningmarkt Erik Jan van Kempen.

Volgende week dinsdag 7 november is het zo ver. Dan maakt het ministerie van BZK bekend wie de winnaar is van de BZK-Woningmarktscriptieprijs. Drie studenten strijden om de beste scriptie over de woning- en vastgoedmarkt. Waar gaat het om? Lees hun scripties.

Tijdens de Dutch Design Week zijn de winnaars bekend gemaakt van WHO CARES, de ontwerpprijsvraag voor nieuwe vormen van wonen en zorg. De jury, onder voorzitterschap van Rijksbouwmeester Floris Alkemade, kijkt positief terug op de prijsvraag. ‘De inzendingen laten zien dat je betere plannen krijgt als experts op het gebied van wonen en zorg samenwerken.’  

Pagina's