U bent hier

Actueel

Het speelveld rondom wooncoöperaties is de afgelopen jaren volop in beweging. Bij herziening van de Woningwet is deze nieuwe vorm van zelforganisatie van bewoners in het wonen-domein wettelijk verankerd.

In de Staat van de Volkshuisvesting editie 2018 wordt een algemeen beeld geschetst van de belangrijkste ontwikkelingen voor huishoudens op de woningmarkt in relatie tot economische en demografische trends. 

Alle corporaties hebben vandaag een bericht ontvangen over de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties, inclusief het Rekenmodel IBW voor hun corporatie (indien beschikbaar). Volgende week worden de cijfers gepubliceerd op deze website.

Alle corporaties, huurdersorganisaties, gemeenten en Raden van Commissarissen hebben van Companen in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een vragenlijst ontvangen

Woningcorporaties en belastingplichtige verhuurders kunnen voor een aantal specifieke investeringen nog tot 1 juli 2018 een aanvraag indienen voor een korting op de verhuurderheffing die zij moeten betalen.

Bij het in gebruik geven van sociale huurwoningen door leegstandbeheerders als antikraak - op basis van een bruikleenovereenkomst - is geen sprake van (ver)huur. Hierbij gelden de wettelijke eisen voor inkomenstoetsing en verantwoording niet.

De uitdagingen op de woningmarkt zijn breder dan alleen sneller en meer bouwen. De doelstelling voor de hele woningmarkt is te voorzien in betaalbare woningen voor iedereen, voor nu en in de toekomst.

Alle corporaties, gemeenten, huurdersorganisaties en raden van commissarissen ontvangen op 4 en 5 april een uitnodiging om deel te nemen aan een digitale enquête in het kader van de evaluatie van de herziene Woningwet.

Het handboek marktwaardering wordt per medio maart gewijzigd. De wijziging van het handboek ziet uitsluitend toe op reguliere woningen in krimpgebieden.

Via een openbare internetconsultatie kan iedereen reageeren op de conceptvoorstellen voor de vereenvoudiging van de markttoets voor woningcorporaties en een verduidelijking voor gemeenten om middenhuurwoningen als schaars te kunnen benoemen.

Pagina's